- 9 - Volumebesluit 1989 Lid algemeen bestuur H.N.G. Intrekking keurings verordening Plaats voor kermis W.C.A.- specialist Voorstel tot vaststelling van het Volumebesluit Stads- en Dorps vernieuwing 1989 De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot aanwijzing van een lid voor het algemeen bestuur van het Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten (H.N.G.) De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot intrekking van de "Keuringsverordening voor de gemeente Rucphen" De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot aanwijzing van de plaats voor het houden van de kermis te Rucphen De heer JANSEN: Waarom heeft het zo lang geduurd voordat deze zaak in de raad werd behandeld? Het verzoek dateert namelijk van 6 juli 1988- VOORZITTER: Er is overleg gepleegd met verschillende instanties, de situatie omtrent de grote voertuigen is nader bezien, de herinrich tingsplannen moesten bekend zijn en bovendien waren er op de betref fende afdeling zaken te behartigen met een hogere urgentie. De heer MARIJNISSEN: Ik herinner mij dat wij indertijd een krediet hebben goedgekeurd met betrekking tot het opstijgpunt. Is hierover ook overleg gevoerd met de betrokkenen? VOORZITTER: Over het opstijgpunt zal nog nader overleg moeten worden gevoerd Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel over het project "intergemeentelijk W.C,A.-specialist De heer ERMEN: Wethouder Verpaalen heeft in de commissievergadering medegedeeld dat er 40 uren extra beschikbaar komen t.b.v. de W.C.A. Dit zal leiden tot een effectievere benutting van het milieu- bijstandscontract. Het is ons bekend dat G.S. op dit moment gemeen ten verzoeken te komen tot een regionaal uitvoeringsmodel milieu zorg. Er is een regionale werkgroep ingesteld die moet proberen extra menskracht te organiseren t.b.v. het milieu. Op streekgeweste- lijk niveau is het bureau milieuzaken bezig om een en ander te analyseren, van voorstellen te voorzien en de gemeenten meer zicht te geven in financiële inspanningen die van gemeenten worden gevraagd. Dit voorstel betekent concreet dat er f 64.000,extra ter beschikking komt voor 1989, 1990 en 1991. Anderzijds blijkt dat het Streekgewest steeds duurder wordt. Wij zijn danook van mening dat de gemeente nu reeds het Streekgewest erop moet attenderen dat er geen extra financiële voorstellen passen binnen de huidige kaders. Eventuele inspanningen vanuit de genoemde werkgroep mogen niet leiden tot extra financiële offers van de gemeente. In het informatiebulletin staat een en ander tussen haakjes. Wij vrezen dat de haakjes van lieverlee zullen verdwijnen. Wethouder VERPAALEN: Onlangs heeft de werkgroep Vos een rapportage verricht om te komen tot een meer gestructureerde uitvoering van

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 16