- 81 - Omgerekend komt dit neer op 1,82% van het totale aantal percelen en 7,16% van het totale aantal bejaarden. Ruim de helft van de 65- plussers bewoont het grotere type woning en ten opzichte van het totaal aantal ouder dan 65 is ongeveer 19% alleenwonend. Van het totaal aantal percelen wordt ongeveer 4% bewoond door een alleen wonende 65-plusser. Ik concludeer hieruit dat met de voorgestelde differentiatie het doel "de vervuiler betaalt", niet zal worden bereikt. Aan het invoeren van een gedifferentieerd tarief mogen geen draagkrachtelementen ten grondslag liggen. Het is wettelijk ongeoorloofd om met een tariefdifferentiatie bepaalde categorieën belastingplichtingen te ontzien. De individuele belastingplichtigen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op het versoepeld afschrijvingsbeleid zoals dat onlangs is vastgesteld. De brief van de A.N.W.B. luidt dat er geen klachten over onduide lijke bewegwijzering door middel van paddestoelen ontvangen zijn. Gesteld dient echter te worden dat de paddestoelbewegwijzering bedoeld is voor de toeristische fietser. Er zijn dus geen klachten over de bewegwijzering aan de Achtmaalsebaan ontvangen van de toeristische fietser. Er zijn wel klachten ontvangen van automobi listen. De A.N.W.B. heeft overleg met de gemeente Rucphen gevoerd en besloten is tot vervanging over te gaan. Tot aan de daadwerkelijke herinrichting van de O.L.Vrouwestraat zal het onderhoud van deze weg de nodige aandacht krijgen. De verbreding van de Baanvelden is reeds eerder onderwerp van discussie geweest. Het bestemmingsplan is in voorbereiding. Uw raad kan de verbreding tegenhouden bij de vaststelling van dit plan. Het genoemde bedrijf heeft zijn werkzaamheden om de wateroverlast in de Gagelrijzen tegen te gaan niet gestaakt vanwege geldgebrek. Wij hebben de firma een duidelijke opdracht verstrekt waarin wij aangegeven hebben welke gedeelten van de riolering schoongemaakt dienden te worden. Dat programma is afgewerkt. Ik geef inderdaad toe dat er maar weinig geld voor dit doel beschikbaar is, maar ook dat is aan uw raad. Het betreffende bedrijf heeft schriftelijk aangegeven waar en hoe de probleemstoffen worden verwerkt en gedeeltelijk weer hergebruikt worden. Ik ben bereid dit ter kennisneming aan de commissie open bare werken aan te bieden. De controle berust bij de provincie als vergunningverlener Het aantal aan te bieden colli huisvuil wordt teruggebracht tot 6 stuks. Controle dient plaats te vinden want anders haalt regel geving totaal niets uit. Wij zijn doende een controlesysteem op te zetten en ik geef toe dat dit zeer moeilijk zal zijn. Wij starten hiermee op 1 januari a.s. De eerste aanvraag uit de knelpuntenpot t .b .vde Dorpsstraat is in feite afgewezen. Wij hebben die aanvraag toch opnieuw ingediend in gewijzigde vorm. Het betreft nu een bepaald gedeelte van de Dorps straat. De financiering van de herinrichting van de Dorpsstraat staat duidelijk aangegeven in het investeringsprogramma. De herin richting van de O.L.Vrouwestraat zal volgens schema in de periode 1991/1992 aan de orde komen. Uw raad dient de financiële middelen beschikbaar te stellen. Wij zullen het fietspad naar De Vijfsprong bespreken met het streekgewest met het oog op aanmelding ervan als toeristisch fiets pad. Wij houden u op de hoogte.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 169