- 80 - Het bestemmen van het bedrag aan hondenbelasting voor de bestrij ding van de overlast is niet onze zienswijze. Het betreft hier een bron van inkomsten. Mochten wij de hondenbelasting afschaffen dan derven wij een bedrag aan inkomsten van f 100.000,Wij zouden dan bijvoorbeeld de onroerend-goedbelasting met 8% moeten verhogen. Samenvoeging van gemeentelijke heffingen, zoals voorgesteld, is nadelig voor de gebruikers. Onze inventieve ambtenaren hebben ons verzekerd dat zij dit niet kunnen ondervangen. Rioolrecht wordt vrijwel uitsluitend door eigenaren betaald. Samenvoeging met de O.G.B. leidt tot onevenredige verzwaring van de lasten van de huurdersAldus de VOORZITTER. (wethouder Wethouder VERPAALEN: De meeste verkeersknelpunten zullen aan bod Verpaalen) komen binnen de herinrichtingsplannen. In de herinrichtingsplannen van de Dorpsstraat zijn ook verkeersremmende maatregelen getrof fen. Men kan hier ook spreken van verkeerssluizenAlle plannen worden besproken in de werkgroep verkeer. Het is vooralsnog niet noodzakelijk dat er een verkeerscirculatie plan wordt opgesteld. Er zijn voldoende gegevens bekend op basis waarvan goed te werken valt. In de nota betreffende de toekomstvisie afvalverwerking Rucphen zijn verschillende zaken besproken die fasegewijs aangepakt moeten worden. Voorbeelden zijn de chemokar, de groenkarde inzameling van koelkasten en diepvriezers. Deze zaken zijn, al dan niet bij wijze van proef, ingesteld en kunnen bijgesteld worden. De invoe ring van de milieubox gaat gepaard met investeringen die later niet meer zijn bij te stellen. Het is juist dat er in eerste instantie per 1 oktober jl. een streekgewestelijke visie gereed zou zijn. Ik hoop dat dat eind dit jaar wel het geval zal zijn. Stel dat het streekgewest niet op korte termijn zijn toezegging gestand zal doen dan zullen wij in het eerste kwartaal van 1990 zelf met voorstellen komen De overschrijding van de post voor het ophalen van klein chemisch afval bedraagt ongeveer f 50.000,per jaar. Dit betekent echter wel dat de inzameling zeer goed loopt. In de Voorjaarsnota zullen wij een en ander financieel inpassen. De afvalstoffenheffing zal de eerste jaren wel onder druk blijven staan. Het zou op zich een goed uitgangspunt zijn indien wij ongeveer 600 van de 800 alleenstaanden terecht zouden kunnen helpen door tarief differentiatie in de afvalstoffenheffing door te voeren. Wij hebben onderzoek verricht naar de categorie alleenwonenden in onze gemeente. Wij hebben hierbij aandacht besteed aan de volgende ken merken: leeftijdsopbouw, type woning en de totale oppervlakte kadastrale percelen. De toestand per oktober 1988 is als basis genomen. Van de totaal aantal alleenwonenden, 776, zijn er 410 (53%) jonger dan 65 jaar. Het resterende aantal alleenwonenden (47%) is ouder dan 65 jaar. Van de gehele categorie alleenwonenden woont 62% in twee-onder-één-kap, vrijstaande woning of boerderij. Ongeveer 42% van het totale aantal alleenwonenden heeft de beschik king over een kadastraal perceel met een oppervlakte groter dan 300 m^Dit geeft de indicatie dat bijna de helft van alle alleen wonenden een tuin heeft groter dan 225 m^, uitgaande van 75 m^ bebouwing. Relatief gezien bedraagt het aantal alleenstaanden slechts 10% van het totaal. Van de 366 ouderen dan 65 jaar (47%) woont slechts 37% in een kleinere woning. Er zijn dus 136 alleen wonenden 65-plussers die in een kleinere woning zijn gehuisvest.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 168