- 79 - Ten aanzien van het c.ai.-tarief kunnen de mensen kiezen uit een afkoopsom met verder een laag tarief per maand of een hoger tarief per maand. Verschillende tarieven in de afkoopsom is niet juist. Ik geef toe dat de afkoopsom voor bepaalde mensen aan de hoge kant zal zijn. Men moet echter wel bedenken dat een afkoopsom slechts dan interessant is wanneer men voor langere tijd in dezelfde woning blijft wonen. Met een groot aantal argumenten gestaafd hebben wij onze bezwaren geuit aan de provincie ten aanzien van de voorgestelde contingen- tering. Wij willen geen achterstand oplopen in de woningbouw. Vindt ons bezwaar geen gehoor dan zullen wij ons wellicht nader moeten beraden op de criteria voor bouwgrondtoewijzing. Ons rest daarvoor nog enige tijd omdat er zich nog heel wat personen hebben inge schreven op basis van de huidige voorwaarden. De leegstand van huurwoningen valt inderdaad erg mee. Het valt niet mee om uw raad mededeling te doen van plannen ten aanzien van de Rucphense bossen die in het geheel niet bestaan. Er was slechts sprake van een schets, een idee. Wij brengen de raad via de commissie op de hoogte van plannen indien die wat nader zijn uitgewerkt Uw raad is op de hoogte van het standpunt van de Woningstichting m.b.t. de verkoop van huurwoningen. Wij hebben geen machtsmiddel in dezen Er is voor het centrumgedeelte van de Dorpsstraat, aansluiting op P.B.-singel en park, een goed onderbouwd verzoek gedaan om in aan merking te komen voor een bedrag uit de knelpuntenpot De aankooponderhandelingen voor het plan Hooghei verlopen zeer moeizaam. In de commissie bestuurlijke zaken is een ondernemer in de gelegen heid gesteld het woord te voeren. Volgens de Wet A.R.O.B. moeten zowel de bezwaarmaker als andere belanghebbenden de mogelijkheid geboden worden gehoord te worden. Deze mogelijkheid is door de betreffende persoon benut. Dit is niet nieuw, er behoeft dus ook geen procedure voor gemaakt te worden. De landschapselementen vallen onder de BoswetIndien zij planolo gisch relevant zijn, kunnen zij worden opgenomen in het bestem mingsplan. Het is natuurlijk niet mogelijk om elke boom of struik in het bestemmingsplan op te nemen. Wij hebben geen percentage voor openbaar groen in nieuwbouwwijken. Het stedebouwkundig bureau maakt een opzet waarbij rekening dient te worden gehouden met een redelijke hoeveelheid openbaar groen en zo weinig mogelijk snippergroen. Wij zijn niet van plan om volgend jaar een inhaalmanoeuvre toe te passen voor tarieven die dit jaar gelijk zijn gebleven. De finan ciële situatie blijft het uitgangspunt. Bekeken wordt of de verho ging van de tarieven nodig is om de begroting sluitend te krijgen. De tariefverhogingen die nu achterwege zijn gebleven zouden een klein bedrag hebben opgebracht, namelijk f 9.600,De O.G.B.- verhoging leidt tot een bedrag van f 42.000, Volgend jaar zullen de leges waarschijnlijk wel verhoogd worden. De woonforensen- belasting is hier ook al erg hoog, zeker in verhouding tot de hoogte van de O.G.B. Ik stel u daarom toch voor akkoord te gaan met ons voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 167