- 78 - Wij zullen bezien of er een verbetering in de begrotingsvoorlich ting is aan te brengen. Ten aanzien van het opleidingsplan voor de brandweer het volgende. Men moet eerst brandmeester worden voordat men in een volgende opleiding voor een hogere functie terecht kan komen. Naar mate er behoefte zou zijn aan bijstelling van het plan zullen wij hiertoe voorstellen doen. De rampenbestrijding zal steeds meer van de brandweer gaan vergen. Wij hopen op deze wijze toch een aantal goed opgeleide mensen te krijgen. Indien wij qua deskundigheid geen commandant uit het eigen korps kunnen aantrekken, dan zal er iemand van buiten benoemd moeten worden. Er wordt gewerkt aan de beleidsconclusies vandalisme. Zodra er meer inzicht in bestaat zullen wij daar de commissie bestuurlijke zaken van op de hoogte brengen. Wij zien ook het belang in van buurt preventie. Indien dit in onze gemeente goed zou werken dan waren de daders van de vernielingen aan de bomen in de St.Janstraat nu wellicht bekend. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen schrijft precies voor op welke wijze het een en ander moet gebeuren. De gemeente kan dan alleen aanvullend optreden. Een stagiaire is op geen enkele wijze bevoegd om controle uit te oefenen. Ik zal dit met de groepscommandant bespreken. Wellicht is het mogelijk dat, wanneer de politie zaken ontdekt die niet geoorloofd zijn, zij dit doorgeeft aan de contro leurs gevaarlijke stoffen. Wij staan alleen toe dat zich bedrijven vestigen, binnen of buiten de bebouwde kom, die daar planologisch ook inpassen. Wanneer het bestemmingsplan het toelaat, kunnen wij vestiging niet voorkomen. Onze raad is van mening dat de bewoners, die als gevolg van de omleiding rijksweg A-58 moeten verhuizen, zoveel mogelijk in het buitengebied moeten kunnen terugbouwen. De gemeenteraad van Etten-Leur heeft hierin een ander standpunt. De provincie is er in feite ook geen voorstander van. Rijkswaterstaat is met de aankoop ook op problemen gestuit en pleit ervoor om de mensen zoveel moge lijk in de gelegenheid te stellen in het buitengebied terug te bouwen. Zij hebben onze gemeente en Etten-Leur gevraagd dat stand punt ook bij de provincie uit te dragen. De provincie heeft echter het laatste woord. In een artikel in De Stem heeft gestaan dat de politie minder geld zou krijgen. De groepscommandanten hebben daar hun zorg over uitge sproken. Toen is er aan diverse burgemeesters gevraagd wat daar aan gedaan zou kunnen worden. Ik heb erop gewezen dat ik in overleg met de groepscommandant prioriteiten zou gaan vaststellen. Er zijn geen financiële toezeggingen gedaan. Het uitgangspunt bij de verhuur van t.v.-kanalen aan commerciële zenders is een kostendekkende bijdrage. Verder volgen wij de advie zen op van de VecaiCommerciële zenders zijn natuurlijk niet bereid hogere bijdragen te betalen dan die de Vecai voorstelt Binnenkort heb ik een gesprek met de voorzitter van de L.O.R. omtrent de commerciële kabelkrant en hoe de positie van de L.O.R. ook financieel gezien, eruit komt te zien. Er is maar één gegadigde voor de commerciële kabelkrant. Er is door ons geen enkele aanvraag van een ander dan de firma Vorsselmans ontvangen. Een eigen kanaal voor de L.O.R. zal zeker besproken worden.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 166