- 77 - Binnen welke termijn bent u van plan in te grijpen bij het parkeren van vrachtwagens wanneer het fout blijft lopen? Waarom kiest u niet voor een streekgewestelijke bijdrage voor het gebouw bij de heemtuin? Waarom betrekt u hierbij het werkvoor ziening sschap? Wij achten het zinvol de lijst met lokaties bodemverontreiniging aan te vullen met de door ons genoemde zaken. Dit kan alleen maar een positieve uitwerking voor de toekomst hebben. Onze vraag over de sanering van de andere L.P.G.-stations is niet beantwoord. Vallen de door ons gedane suggesties betreffende de milieuvoorlichting binnen het kader van de gewone voorlichting? Er zijn organisaties die kringlooppapier gebruiken en hier ook principieel voor gekozen hebben. Wij stellen u voor te onderzoeken waarom de visvijver in De Branden niet gerealiseerd kan worden. Wij zijn er voorstander van dat de visvijver binnen onze gemeentegrenzen komt te liggen. Middels jaarwerkplannen moet controle uitgeoefend worden op het sociaal-cultureel werk. Er moet een integraal ouderenbeleid komen. Voorkomen moet worden dat diverse onderdelen straks niet op elkaar zijn afgestemd. De samenvoeging van de gemeentelijke heffingen, zoals door ons voorgesteld, zou nadelig zijn voor de gebruikers. Wij geloven echter dat inventieve ambtenaren dit nadeel binnen het systeem zouden kunnen wegwerken. Houdt u rekening met een financiële tegenvaller als gevolg van de toename van de afvalberg zoals wij die hebben berekend of houdt u rekening met kleinere hoeveelheden? Wij weten dat het C.D.A. graag doet alsof hij het in ons land en in onze gemeente het best kan en weet. Het geeft graag richtlijnen aan anderen. Ook landelijk geeft men aan dat er in het nabije verleden veel zaken zijn fout gegaan die nu hersteld moeten worden. Politiek is meer dan denken en praten in machtsstructuren. Het meegaan met zaken die het C.D.A. het best uitkomen en het best overkomen typeert het C.D.A. zowel landelijk als gemeentelijk. Het inter preteren van onze zienswijze als het omzien in wrok is daar ook een voorbeeld van. Wij brengen de bevolking van onze visie op de hoogte. Tot zover de heer VAN DER MEIJS. Hierna schorst de VOORZITTER de vergadering. (voorzitter) Na heropening neemt de VOORZITTER wederom het woord. De uitkomst van het onderzoek betreffende de avondopenstelling van het gemeentehuis zal aan uw raad ter kennis worden gebracht Het aktieplan p. en o. zal in het voorjaar van 1990 gereed kunnen zijn. Het is een intern aktieplan. De relevante zaken zullen in de commissie g.o. worden besproken. Het is nog lang niet zeker dat er geld overblijft van de f 15.000,t.b.v. het experimentele ouderschapsverlof. Mocht dit het geval zijn dan komt dit ten goede aan de algemene middelen. Komen wij geld tekort dan zal dit ook uit de algemene middelen geput moeten worden. Wij streven ernaar het informatieplan automatisering eind 1990 aan uw raad aan te bieden. De stuurgroep automatisering adviseert het college van b. en w. Het technisch beheer wordt gevoerd door twee systeembeheerders en de automatiseringscoördinator voert het algemeen beheer.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 165