- 76 - Het is o.i. niet juist om de post t.b.v. het p.c.-privé-project in het overzicht van gedane investeringen in de automatisering op te nemen. Deze investering komt niet geheel ten laste van de gemeente. Tot zover de heer MARIJNISSEN. (je heer De heer VAN DER MEIJS: De persoon die in de commissie bestuurlijke V.d. Meijs) zaken onlangs het woord voerde, zat daar niet op uitnodiging maar was slechts als toehoorder aanwezig. Wij vragen u het spreekrecht in een regeling op te nemen. Er blijft ons inziens geld over van de f 15.000,voor het ouder schapsverlof. Heeft u daar al een bestemming voor. In het dagblad De Stem van 11-7-1989 staat dat de gemeente de tekorten bij de gemeentepolitie zou proberen recht te trekken. Zijn daarbij ook financiële zaken besproken? U antwoordt dat er de komende jaren geen hogere opleidingen voor de brandweer dan brandmeester zijn gepland. Toch verdwijnen er de komende drie a vier jaar vier kaderleden. Hoe denkt u dat op te vangen? Wij zijn blij dat u de hinderwetprocedures nauwkeurig uitvoert. Wij vragen u echter de controle na deze procedure ook nauwkeurig toe te passen Wat is uw mening over het reguleren van vrachtverkeer van en naar het industrieterrein? Ons inziens moeten de overige wegen zodanig worden ingericht dat het vrachtverkeer daar geen gebruik van zal maken. Waarom is de L.O.R. niet betrokken bij de regionalisering van de kabelkrant? Wij blijven voorstander van een definitief kanaal voor de L.O.R. Deelt u onze mening? De afkoopsom voor de c.a.i. is erg hoog voor mensen met een laag inkomen. Bent u bereid problemen in dezen op te lossen? De personele bezetting van de afdeling sociale zaken is ons nog niet duidelijk. In hoeverre speelt u in op de nieuwe stelselher ziening of houdt u hier geen rekening mee? In de praktijk blijkt dat er nogal wat landschapselementen geen positieve bestemming hebben als bos en bosschage, waardoor deze elementen geen planalogische en juridische basis hebben om ze te kunnen handhaven. Er zijn gelukkig nog van die elementen die beschermd moeten worden. De maatregelen zouden nu al genomen moeten worden. Het nemen van voorbereidingsbesluiten hiertoe zou uitkomst kunnen bieden. Hoe zou u hiermede reeds in een vroeg stadium finan cieel rekening kunnen houden? Het bestemmingsplan Rucphense Bossen is een heel goed plan als de voorschriften worden nageleefd en de controles worden uitgevoerd. Het is positief dat u voor een steeds groter deel denkt aan natuur en landschap. U wordt ten aanzien van evenementen critischer. Het is niet reëel dat de hondenbezitters betalen via de honden belasting voor algemene middelen. Het zou beter zijn dat deze middelen besteed worden aan zaken om de overlast van honden op te lossen. Met de door u genoemde nadelen hebben wij geen problemen. U geeft niet aan hoeveel de kosten gaan bedragen voor het instellen van een maximum snelheid van 30 km per uur in bepaalde woonwijken. Bent u trouwens voorstander van deze maximumsnelheid? Hoe verloopt de planning voor openbaar groen bij de nieuwbouwwijken? Houdt u rekening met speelweiden en kunnen deze weiden ook door scholen voor buitengymnastiek gebruikt worden? Hoe regelt u daarna de ver koop en onderhoud?

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 164