- 74 - Bij de stads- en dorpsvernieuwing raag de 0.L.Vrouwestraat niet ver geten worden. Voorafgaande aan de reconstructie van deze weg moet nog normaal onderhoud worden verricht Wij blijven tegen de verbreding van de Baanvelden. Een één richtingsverkeer blijft de beste en goedkoopste oplossing. Onze fractie heeft inderdaad antwoord gekregen op een vraag in de commissie openbare werken betreffende de wateroverlast in de Gagel- rijzen. Van de firma Van den Maagdenberg hebben wij echter vernomen dat men de werkzaamheden heeft moeten staken vanwege geldgebrek. Is dat juist? Wij sluiten ons aan bij de woorden van het C.D.A. omtrent de diffe rentiatie van de afvalstoffenheffing. Wij vinden het jammer dat de visvijver waarschijnlijk niet verwezenlijkt zal kunnen worden binnen onze gemeentegrenzen. Het particulier initiatief dient ook in dezen ondersteund te worden. Wij hopen dat de wens van Rood-Wit m.b.t. het kleedgebouw in ver vulling zal gaan en uw college de raad voorstelt een aanvullend krediet te voteren. Wij wachten het voorstel af. Gezien de lange wachttijd, hopen wij op een spoedige oplossing voor de peuterspeelzaal 1t Melktandje". Een goede voorlichting voor de minima is gewenst. Bij een goede voorlichting zal het aantal aanvragen toenemen. Teveel mensen zijn nog niet van de diverse mogelijkheden op de hoogte. Tot zover de heer VISSENBERG. (de heer De heer MARIJNISSEN: Uw antwoord over het vervoer van gevaarlijke Marijnissen) stoffen stelt ons niet geheel tevreden. Wanneer u niet weet wat en hoeveel er door de kernen vervoerd wordt, is het moeilijk om aan vullende regels in de A.P.V. op te nemen. Wij stellen u daarom toch voor om een onderzoek uit te voeren. Een dergelijk onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden door de Nationale school voor toerisme en verkeer Wij vragen ons af of de inzameling en afvoering van het k.c.a. tot problemen leidt. Dit zou geschieden door een bedrijf met een ver gunning. Deze argumenten houden op zich geen garanties in. Ik ver wijs hierbij naar de gebeurtenissen in het Rijnmondgebied. Wij ver zoeken u regelmatig controle uit te oefenen. Wij vinden het prima dat het aantal aan te bieden colli huisvuil teruggebracht wordt tot 6 stuks. Controle is echter noodzakelijk. Wij hebben geen antwoord gekregen op onze vraag omtrent de her nieuwde aanvraag om gelden uit de knelpuntenpot t .b .vde recon structie van de Dorpsstraat te St.WillebrordWij stelden vragen over de herinrichtingskosten voor de Dorpsstraat. Eén miljoen gulden wordt geput uit de reserveringen en één miljoen gulden wordt aangewend voor 1990. Indien niet het gehele bedrag noodzakelijk is, dan dient dat in het investeringsprogramma te worden opgenomen. Het verschil van f 100.000,was voor ons niet te achterhalen. Wij gaan ermee akkoord dat in 1991 met de voorbereiding van de reconstructie van de 0.L.Vrouwestraat wordt begonnen. Gezien de slechte toestand van de weg kan er geen uitstel meer geduld worden. Ik stel u voor het geplande fietspad langs de Kozijnenhoek aan te melden als onderdeel voor het deelplan fietspaden van het streek- gewest. In het verleden is hier wel afwijzend op gereageerd maar wellicht dat deze situatie na 5 of 6 jaar is gewijzigd.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 162