- 73 - Het valt ons op dat de P.v.d.A. het aantal sociaal-culturele accom modaties via het stappenplan wil beperken. Daarnaast is zij er voorstander van dat er in Zegge twee accommodaties blijven. Wij begrijpen de stelling van de S.D.P./V.L. niet dat wanneer de minima niet goed behandeld worden deze groep groter wordt. Wij sluiten ons wel aan bij hun pleidooi voor erkenning van de wel zijnsgroep Verder sluiten wij ons aan bij de suggestie van de V.V.D. om de samenwerking tussen rijkspolitie en gemeentepolitie nader te onder zoeken Het C.D.A. is eventueel bereid mee te werken aan de trendmatige aanpassing van de overige tarieven. Het onderzoek voor het gezinsvervangend tehuis is aan de gang. Hier is behoefte aan en de criteria worden op dit moment door de Mgr. Savelberghstichting onderzocht. Tot zover de heer ERMEN. (de heer De heer VISSENBERG: Wij danken u voor de duidelijke uiteenzetting. Vissenberg) Wij zijn nog steeds van mening dat van het plan om te komen tot een recreatiepark in de Rucphense bossen in het beginstadium in 1985 mededeling gedaan had moeten worden in de commissie bestuurlijke zaken. Dat bedoelen wij met het achterhouden van informatie. Wij worden nu ook graag van verdere ontwikkelingen op de hoogte gehou den, ook wat andere plannen in het buitengebied of Rucphense bossen betreft Wij vinden dat de informatie betreffende de begroting van de gemeente Bleiswijk duidelijker is dan hetgeen door onze gemeente in het verleden werd aangeboden. De kosten van onderhoud en nutsvoorzieningen gemeentehuis zijn ons nu geheel duidelijk. Wij vinden het een goede zaak dat de slachtofferhulp geregeld kan worden via het maatschappelijk werk. Zij kennen de plaatselijke situatie. Het aanpakken van het vandalisme in samenwerking met het bureau Halt vinden wij ook een goede zaak. Buurtpreventie kan ook heel belangrijk zijn. Wij betreuren het dan ook dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de vernielingen aan de beplanting in de St.Janstraat nog niet zijn aangehouden. Wij zijn blij dat uw college het openbaar vervoer bevorderen zal en dat de onderlinge afstemming niet op de lange baan zal worden geschoven. Wij zijn tegen de oprichting van nieuwe bedrijven binnen de bebouw de kom. Zij moeten verwezen worden naar het bedrijventerrein. Wij hebben i.v.m. de omleiding van de A-58 gevraagd om volledige medewerking aan de herbouw van het buurtschap Bredaseweg. Wij vinden dat deze mensen de mogelijkheid geboden moet worden op hun eigen grond terug te bouwen. Wij blijven nog steeds van mening dat er m.n. huurwoningen verkocht moeten worden in de dure sector. Wij moeten niet wachten tot het woningenbestand 2.750 huizen bedraagt. Het beperken van de hoeveelheid aan te bieden huisvuil vinden wij een stap in de goede richting. Het is voor de bedrijven zodoende moeilijker om hun bedrijfsvuil als huisvuil aan te bieden. Er zouden klachten m.b.t. de bewegwijzering in de Achtmaalsebaan bij de A.N.W.B. zijn binnengekomen. In de toegevoegde copiebrief aan onze algemene beschouwingen staat het tegendeel. Wij zijn overigens niet tegen de bewegwijzering.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 161