- 72 - De invoering van de milieubox behoeft niet zo heel veel te kosten; dat hebben wij in een eerder stadium reeds aangetoond. Destijds deelde u mede dat gewacht zou worden op de stappen die genomen zouden worden door het streekgewestOp 1 oktober zou er hier omtrent een rapport gereed zijn geweest. Deze datum is reeds enige tijd verstreken. U verwacht echter dat het rapport nog dit jaar zal verschijnen. Waarom voeren wij die milieubox niet zelf in zonder dit te laten afhangen van het streekgewest? Wellicht dat het streekgewest zijn idee'én dan straks bij ons aansluit. Bij de invoe ring van de milieubox dient het verplicht te worden gesteld om het k.c.a. daarin aan te bieden. Er zijn nog steeds veel woningzoekenden. Wij wachten uw nadere gegevens hieromtrent af. De hele bouwsector baart ons zorgen. Wij stellen u voor de criteria voor toewijzing van bouwgrond eens nader te bestuderen. Wij verwachten niet dat het protest van uw college tegen de voorgenomen woningbouwcontingentering voldoende effect zal resulteren. Uw goede hoop delen wij niet geheel. Indien de korting geheel of gedeeltelijk doorgang zal vinden dan komen wij in de problemen met de beschikbare bouwgrond. Dit is o.i. vooral nadelig voor mensen uit de eigen gemeente die voor de eerste keer een woning bouwen en voor overige urgente gevallen. Veel mensen van buiten onze gemeente kopen hier een woning en komen als zodanig na enige tijd ook weer in aanmerking voor bouwgrond. De gemeente Wouw kan als voorbeeld gelden voor de aanscherping van criteria voor de toewijzing van bouwgrond. Wij zijn blij dat de leegstand in de huursector slechts 8 woningen betreft. Wij meenden dat dat aantal veel hoger lag. Een gewijzigd beleid op deze grond alleen is niet noodzakelijk. Van diverse fracties is aan uw college gevraagd druk uit te oefenen op de Woningstichting om tot verkoop van woningen over te gaan. Wij vragen u dezelfde druk uit te oefenen om de stichting om te zetten in een vereniging. U stelt dat de differentiatie van de afvalstoffenheffing in prin cipe mogelijk is maar niet recht doet aan iedereen. Het is heel goed mogelijk dat er bij de 800 alleenwonenden mensen tussen zitten met een grote tuin en relatief meer afval. Wij zijn echter van mening dat wanneer er van de 800 situaties er 600 geholpen kunnen worden dat wij dat dan moeten doen. De 200 anderen hebben dan geluk gehad. Wij overwegen de raad een voorstel te doen om tot een tariefdifferentiatie te komen. Het aantal gemeenten dat deze differentiatie toepast is niet van belang. Het zou voor onze gemeente zelfs een kleine vooruitgang betekenen voor wat betreft het dekkingspercentage. Wij hebben er problemen mee dat de P.v.d.A. in haar beschouwing zo detaillistisch tewerk is gegaan en dat zij met een zekere wrok terugkijkt op de afgelopen raadsperiode. Wij hebben de afgelopen periode toch wel het nodige voor elkaar gebracht. Ook het beschul digen van de landelijke coalitiepartners C.D.A. en V.V.D. betreuren wij. Wij wachten de resultaten van het kabinet Lubbers III met spanning af. De P.v.d.A. spreekt ook over raadsleden die nooit hun mond opendoen. Daar kunnen binnen de fracties afspraken over gelden. Het is heel goed mogelijk dat zij harder werken dan degenen die altijd het woord voeren.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 160