- 8 - 19. Verkoop industriegrond eerste geen problemen opleveren en zal de tweede nader worden besproken De heer MARIJNISSEN: Aan de tweede voorwaarde tillen wij niet zo zwaar. De betreffende gebruiksvoorschriften zijn m.i. niet in het bestemmingsplan opgenomen. De mogelijkheden van het gebruik zijn erg ruim omschreven. Er wordt in het bestemmingsplan gesproken over sportvoorzieningen en speelterreinen. Daarom dringen wij erop aan de voorschriften, zoals die zijn opgenomen in de huurovereenkomst, over te nemen. De heer JANSEN: Het concept-raadsbesluit stemt m.i. niet overeen met hetgeen u zojuist heeft verwoord. U spreekt over de voorwaarden uit het huidige huurcontract plus extra voorwaarden. In het concept raadsbesluit staat letterlijk: "onder de voorwaarden, bepalingen en bedingen als opgenomen in de thans geldende huurovereenkomst d.d. 10 februari 1986 voor zover in dit verband van belang". M.i. zijn alle opgenomen voorwaarden van belang. In de zojuist genoemde huur overeenkomst staat verder dat de gehuurde gebouwen door de huurder uitsluitend mogen worden gebruikt voor uitoefening van skisport. Dit klopt niet met hetgeen is verwoord onder punt a. van het voorstel. Bovendien staat erin vermeld dat het terrein uitsluitend te bereiken is via de hoofdingang van De Vijfsprong. De heer ERMEN: Wij zijn voor verkoop van het terrein. Indien de aspirant-koper echter niet wil of kan voldoen aan de te stellen gebruiksvoorschriften dan zullen wij u daarop "terugfluiten". De heer BROUWERS: De raad heeft zich met mij al herhaaldelijk uit gesproken voor sportspreidingHet exploitatietekort van De Vijf sprong wordt nogal eens bekritiseerd door de raad. De exploitatie van de skibaan komt geheel ten nadele of ten voordele van de onder nemer. Het exploiteren van een dergelijke accommodatie is geen kleinigheid. Ik ben daarom van mening dat wij een dergelijke onder nemer zoveel mogelijk terwille moeten zijn om de skibaan in stand te houden. VOORZITTER: Indien de skibaan zou ophouden te bestaan, dan is het daar niet mogelijk om winkels, woningen of een fabriek te plaatsen. Dat laat het bestemmingsplan niet toe. Sportvoorzieningen zoals een voetbalveld, een golfbaan e.d. kunnen dan volgens het bestemnings- plan wel aangelegd worden. Om bepaalde ongewenste activiteiten te voorkomen zou in de overeenkomst bijvoorbeeld opgenomen kunnen worden dat een wijziging van de bestemming de instemming van het college behoeft. Wij zullen nagaan of het besluit in overeenstemming is met hetgeen vanavond is verwoord. Wij hebben echter toch sterk de indruk dat het concept-besluit juist is. Het gaat om alle bepalingen die nu nog van belang zijn. De omstandigheden zijn in drie jaar ook weer veranderd De heer JANSEN: Het heeft geen nut dat wij tegen het voorstel stem men. Wij gaan danook met moeite akkoord. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot verkoop van een perceel industriegrond aan Van Nispen Beheer B.V. Sprundel De raad gaat akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 15