- 71 - verschil tussen een beleidskader en een beleidsplan. Een beleids plan heeft een duidelijk geprogrammeerde status op basis waarvan je slagvaardig beleid kunt voeren. Dit zou beter naar voren moeten komen. De raad heeft tot driemaal aangegeven dat de Aloysiusschool in stand moet blijven. Wij respecteren dat standpunt alhoewel wij het standpunt niet verstandig achten. Wij vragen ons echter wel af of dit in het belang van de Zegse gemeenschap is. Is het niet mogelijk om op die plaats ouderenwoningen te bouwen? Zouden de inwoners van Zegge er blij mee zijn indien zou blijken dat hierdoor de Nieuwen- berg niet zou kunnen worden uitgebreid of verbouwd? De toezegging van uw college m.b.t. de sportnota is erg mager. In de beantwoording wordt nogal eens verwezen naar de sportnota. Wij vragen u aan te geven hoe ver u staat met de sportnota. Ten aanzien van de toegang van De Vijfsprong gaat het er ons om dat onderzocht wordt hoe de relatie ligt naar de verschillende voor zieningen toe. Het blijkt dat de controle van een en ander moeilijk is. Graag wat meer informatie hieromtrent. Wij hopen dat de diverse maatregelen aanleiding zullen zijn tot een vermeerderd bezoek. U deelt mede dat er geen financieel voordeel zou zijn omdat de f 35.000,benut zijn voor een 0,8 formatieplaats in het welzijnswerk. Er is dus wel een financieel voordeel omdat wij anders die 0,8 formatieplaats met andere middelen hadden moeten voldoen. Wij betwijfelen of er aan de scholen algemene muzikale vorming wordt gegeven. Wij verstaan hieronder iets anders dan dat leerkrachten enkele muzikale vaardigheden zijn bijgebracht. U wilt het budget evalueren en u bent bezig met het voeren van overleg met het gemeentelijk muziekoverlegorgaan. Is dat de enige overleg partner inzake de kunstzinnige vorming? Ook andere instrumenten zoals piano, viool, cello e.d. zijn hierbij in het geding. Wij ver wachten meer dan alleen een reactie van het gemeentelijk muziek overlegorgaan. De evaluatie had eerder aan bod moeten komen, voor het begin van het nieuwe schooljaar. Voor de randgroepjongerenproblematiek is er 0,8 formatieplaats ingeruimd. Welke resultaten heeft dit opgeleverd? U deelt mede dat wellicht een werkgroep in dit kader niet nodig zou zijn. Dit is o.i. wat voorbarig omdat grote zorg voor randgroepjongeren nodig is U betwijfelt de effectiviteit van een integrale Nota Ouderenbeleid omdat bepaalde elementen al vastliggen. Dit behoeft geen belemme ring te zijn. Een integrale benadering is nodig om hieruit een totaalvisie voort te brengen. Wij complimenteren de portefeuillehouder met de opvatting van het college inzake het algemeen maatschappelijk werk door dat te enten op een apart financieel kader binnen het totale welzijnsterrein, gebaseerd op een beleidsplan. Wij zijn ook voorstander van particulier initiatief t.a.v. de kinderopvang en wij hopen dat de P.B.-stichting hierin geen rol zal spelen Wij zijn van mening dat ook Rucphen in het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening deel zou moeten nemen omdat wij de 3e gemeente qua inwoneraantal binnen het streekgewest zijn en omdat er zeker de nodige deskundigheid aanwezig is.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 159