- 70 - dan ook bij betrokken? Wij zijn blij dat de W.A.G.W. de nodige prioriteit zal krijgen. Dat is tot nu toe nog te weinig het geval geweest De automatisering heeft het tot nu toe ruim één miljoen gulden gekost oftewel vijftig gulden per inwoner. Zal het toegezegde informatieplan ook aan de raad worden voorgelegd en op welke termijn zal dat plaatsvinden? Het is ons duidelijk wie de automati- seringscoördinatie uitvoertHoe het in de praktijk gedaan wordt is echter onduidelijk. U acht het opleidingsplan van de brandweer minimaal van opzetDe komende jaren zullen er diverse kaderfunctionarissen gaan ver trekken. Is de raming van f 19.000,per jaar voor de komende 6 jaren dan niet te weinig? Dient dit niet verhoogd te worden om zodoende garanties voor deskundigheid in te bouwen, ra.n. ten aan zien van rampenbestrijdingen. Wanneer acht uw college het mogelijk om het vandalisme voldoende in beeld te brengen om daaraan bepaalde beleidsconclusies te verbin den? U stelt dat er t.a.v. de kleine criminaliteit een onderzoek plaatsvindt door de politie in relatie met de S.K.W.'s. Er hebben wel gesprekken plaatsgevonden tussen de politie en het C.A.D. (Centrum voor Alcohol en Drugs) en het S.K.W. Sprundel maar er is ons inziens nog geen sprake van een onderzoek. Graag wat meer helderheid in dezen. Wij gaan volledig akkoord met uw visie over de realisering van beheersplannen m.b.t. riolering wegen, openbaar groen en gebouwen en de volgorde die daaraan is aangegeven. Wij hebben goede hoop op de realisatie van de uitbreiding van het bedrijventerrein. Contacten op rijks- en provinciaal niveau bewij zen hier hun waarde. U stelt dat de vergoeding, betaalt door RTL-Veroniquekosten dekkend is. Ik heb begrepen dat de exploitant van de c.a.i. hierop geen winst maakt hetgeen aan de tarieven ten goede zou kunnen komen De mogelijkheden van een commerciële kabelkrant beginnen meer vorm te krijgen. De door u genoemde regionale opzet is aanleiding tot enkele vragen. Welke consequenties zou een regionale opzet voor de L.O.R. hebben? Raken zij dan een gedeelte van hun zelfstandigheid kwijt en moeten zij per se participeren in die regionale opzet? Wie is er bevoegd om de regionale opzet tegen te houden? Verwacht u van de regionale opzet nog enige financiële schade? Getallen kunnen een eigen leven gaan leiden. In 1978 was het aantal leerlingen bij de L.T.O./M.A.V.O. 350 en op dit moment bedraagt het aantal 375 leerlingen. Er is sprake van een stijging. Heeft u concrete aantallen voor wat betreft de leerlingenprognose? Wij vinden het bijzonder jammer dat de pers de aantallen op een zoda nige wijze heeft gepubliceerd. Dit werkt de ideevorming in de hand. Wij streven naar een A-accommodatie voor het gymnastiekonderwijs te Zegge. Wij zijn van mening dat het eigendom van "Den Berg" in handen zou moeten zijn van onze gemeente. Wij stellen u voor onderhandelingen te gaan voeren met de P.B.-stichting over de aankoop ervan. Het C.D.A. zou volgens uw college m.b.t. de welzijnsprogrammering de inhoud en de verpakking verwarren. Dit is zeker niet zo verwoord door ons, noch is het onze bedoeling geweest. Er is echter wel een

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 158