- 69 Voortzetting raadsvergadering om 19.00 uur 2e termijn Algemene beschouwingen in tweede termijn (de heer Van Miert) De heer VAN MIERT: Wij zijn door uw antwoorden tevredengesteld. Toch blijven er een paar vragen over. Worden wij t.z.t. geïnformeerd over het onderzoek m.b.t. de open stelling van het gemeentehuis gedurende een avond per week? De provincie heeft het contingent te bouwen woningen sterk inge perkt. Wij hebben echter alle vertrouwen in het college gezien de ondernomen stappen. Wij dienen geen achterstand te krijgen door de lagere toewijzingen voor de komende jaren. Wij blijven voorstander van het trendmatig verhogen van tarieven. Het niet verhogen van bepaalde tarieven in een jaar raag niet bete kenen dat er in het volgende jaar een dubbele tariefstijging mag plaatsvinden. Wij stellen u voor, hetgeen ook in de nota van aan bieding te lezen is, de tarieven ook dit jaar allemaal trendmatig te verhogen. In bijna alle kerkdorpen bestaat de behoefte aan verkeerssluizen Wij verzoeken u hiernaar een nader onderzoek te verrichten in samenwerking met de werkgroep verkeer. Is er een verkeerscircu latieplan te vormen uit de diverse rapporten die in uw bezit zijn? Indien de railieubox zal worden ingevoerd dan dient de ophaal- frequentie van de chemokar te worden verlaagd om een kostenstijging te voorkomen. Wij hebben aangegeven dat de ingezamelde hoeveelheid k.c.a. in 1990 beduidend hoger zal zijn dan in 1989. Kunt u aan geven met welk bedrag deze begrotingspost zal worden overschreden? Het college tracht de sportnota nog deze zittingsperiode aan de raad aan te bieden. Wij zijn van mening dat de nota aangeboden moet worden in deze termijn. Via de pers hebben wij vernomen dat de noodzaak van een gezins vervangend tehuis is aangetoond. Zijn er nog gesprekken geweest met de initiatiefnemer? Na goedkeuring door het ministerie zal onderzocht worden hoe en waar de openbare basisschool kan uitbreiden. Ons inziens spant u zo het paard achter de wagen. De uitbreiding is heel hard nodig en om geen onnodig tijdverlies op te lopen zou zo'n onderzoek reeds nu moeten plaatsvinden. Kunt u dit toezeggen? Wij vragen u ervoor te waken dat in het Regionaal Educatief Overleg (R.E.O.) alle oplei dingsstructuren vertegenwoordigd blijven. Er dient niet overgegaan te worden tot diverse zelfstandige nevenstructuren. Door één goed overlegorgaan wordt de doorstroming gegarandeerd. (de heer Ermen) De heer ERMEN: U stelt dat de inhoud van de B.I.E.O. moeilijk van aard, saai en voor de meeste mensen niet interessant zou zijn. Informatie aan het publiek dient zo optimaal mogelijk te zijn. De B.I.E.O. is ons inziens niet saai en kan op een interessante manier gepubliceerd worden. U deelde mede dat er geen verdeling van gelden tussen het openbaar en bijzonder onderwijs is weergegeven. In de aanbieding van de nota op blz. 9 staat immers een duidelijke toerekening van middelen naar het openbaar en bijzonder onderwijs. Die toerekening is o.i. onvol doende onderbouwd. M.b.t. uw actieplan personeel en organisatie merken wij op dat de raad formeel werkgever is en b. en w. uitvoerder is. Op welke termijn zal dit plan gereed zijn en wordt de commissie g.o. hier

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 157