- 68 - raming zou teruggebracht moeten worden naar f 150.000, Wijziging van de raming van f 285.000,zou onverstandig zijn. Het is in het verleden meerdere malen voorgekomen dat er vanwege calamiteiten, zoals droogteschadevarkenspest, abortus-bang etc., grote bedragen aan leningen zijn verstrekt in het kader van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen. In aan merking genomen deze omstandigheden dient derhalve de raming van f 285.000,te worden gehandhaafd. HOOFDFUNCTIE 7VOLKSGEZONDHEID ONDERWERP: Bijdrage schoolartsendienst ANTWOORD: S.D.P./V.L. De stijging van de gemeentelijke bijdrage in de kosten van de schoolartsendienst met 20% houdt geen verband met kostenstij gingen binnen de begroting van de Gewestelijke Gezondheids dienst, maar is een gevolg van de integratie van de rijksbij drage geneeskundig schooltoezicht in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Tegenover de hogere bijdrage staat derhalve een hogere algemene uitkering. De vragen van de S.D.P./V.L.: 1. Hoeveel schoolkinderen in de gemeente Rucphen per jaar worden onderzocht? en 2. Hoeveel manuren er door deze dienst aan de Rucphense schooljeugd per jaar worden besteed? zijn voorgelegd aan de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de G G D

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 156