- 67 - financiële en beleidsinhoudelijke gevolgen. Financieel zal de gemeente een groter gedeelte van deze bijstandskosten uit eigen middelen moeten betalen. De uitke ring uit het gemeentefonds zal daaraan worden aangepast. In hoeverre de decentralisatie van de bijzondere bijstand per 1 januari 1990 ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd is op dit moment nog steeds onduidelijk. Omtrent de financiële consequenties zal duidelijkheid komen zodra de adviezen hieromtrent door de S.E.R. en de Raad van de Gemeentefinanciën zijn uitgebracht. Beleidsinhoudelijk zal de gemeente meer ruimte krijgen zelf te bepalen wanneer tot bijstandsverlening in bijzondere bestaans kosten kan worden overgegaan. Een nadere invulling van een nieuw beleid op dit punt alsmede van de uitvoering daarvan zal op de afdeling sociale zaken tot een grotere werkdruk leiden. ONDERWERP: Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening (6.9) ANTWOORD: C.D.A. Verwacht mag worden dat de nieuwe structuur van de arbeids- V.V.D. voorziening in de loop van 1990 een feit zal zijn. Er komt dan op landelijk niveau een centraal bestuur voor de arbeids voorziening en op regionaal niveau een regionaal bestuur arbeidsvoorziening. Deze besturen zijn tripartite samenge steld, d.w.z. de besturen bestaan uit drie groeperingen nl vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en lokale over heid Het staat vast dat het gebied van het regionaal bestuur Arbeidsvoorziening Westelijk Noord-Brabant samenvalt met het gebied van het streekgewestEn eveneens staat vast dat de overheidsvertegenwoordigers in het bestuur, en dat zijn er drie, worden benoemd op voordracht van de gemeenten in het werkgebied Wij vinden daarom het streekgewest een geschikt platform om van daaruit te komen tot een overheidsvertegenwoordigingIn onze visie zou het streekgewest kunnen fungeren als aanwijzen de instantie van bestuursleden van het regionaal bestuur. Het verdient daarbij naar onze mening aanbeveling gelet op de taak van het bestuur te streven naar vakinhoudelijke verscheiden heid d.w.z. inbreng van deskundigheid op sociaal, economisch en beroeps)onderwijs In 1989 heeft binnen het streekgewest reeds een oriënterende bespreking plaatsgevonden. In 1990 wanneer het ontwerp- arbeidsvoorzieningswet tot wet zal worden verheven zullen de besprekingen worden voortgezet. ONDERWERP: Bijstandsbesluit Zelfstandigen (610.05) ANTWOORD: R.V.P. Gevraagd wordt wat de uitgangspunten zijn geweest voor de raming van f 285.000,terwijl de ervaringscijfers, voor wat betreft het jaar 1988 nog geen f 40.000,bedroegen. Deze

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 155