- 66 - 1989 - verlenging van het dienstverband van de beroepskracht voor buitenlanders nu op full-time basis, f 63.000, - de organisatie door de F.V.E. te Rucphen van een cursus winkelpresentatie, f 21.000, - het laten verrichten van een onderzoek naar de scholings motivatie van werklozen door een extern bureau, f 55.000, ONDERWERP: Kaderregeling arbeidsinpassing werkervarings plaatsen e.d. (6.2) ANTWOORD: C.D.A. De kaderregeling arbeidsinpassing is een arbeidsvoorzienings- R.V.P. maatregel, waarbij diverse bestaande maatregelen werden P.v.d.A. gestroomlijnd en die het mogelijk maakt in zowel de markt- als de collectieve sector werkervaringsplaatsen te realiseren, waarop in de vorm van een dienstverband kan worden gewerkt. Deze kaderregeling is een instrument dat wordt ingezet in de strijd tegen de langdurige werkloosheid. De regeling is bestemd voor personen die langer dan drie jaar werkloos zijn en met wie door het arbeidsbureau en de afdeling sociale zaken heroriënteringsgesprekken zijn gevoerd. Wij zijn dan ook gelet op het gezamenlijk belang van arbeids bureau en gemeente voornemens: - de K.R.A. ook plaatselijk te promoten door publicatie, foldering en bedrijfsbezoek; - binnen de eigen gemeentelijke organisatie alsook bij de gesubsidieerde en andere non-profit-instellingen, binnen de gemeente werkplekken te zoeken, die in het kader van de kaderregeling kunnen worden benut. Opmerking verdient nog dat het opdoen van werkervaring met behoud van uitkering mogelijk blijft naast het opdoen van werkervaring in het kader van de K.R.A. Werkervaring opdoen met behoud van uitkering kan reeds door personen die tenminste een half jaar werkloos zijn. Voor het opdoen van werkervaring met behoud van uitkering blijft de regionale toetsingscommissie zijn taak behouden waar het gaat om het toetsen van projecten op mogelijke verdringing van arbeidsplaatsen, concurrentievervalsing en subsidiever valsing ONDERWERP: Herinrichting A.B.W. (6.4) ANTWOORD: C.D.A. De aangekondigde herinrichting van de Algemene Bijstandswet R.V.P. zal onder andere vermoedelijk tot gevolg hebben dat de bijstandsverlening voor bijzondere kosten niet meer van rijks wege maar van gemeentewege zal worden geregeld. Dit heeft

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 154