- 65 - ONDERWERP: Minimabeleid (6.1) ANTWOORD: C.D.A. De mogelijkheden tot extra steunverlening aan de minima zijn S.D.P. voor de gemeentebesturen in het algemeen zeer beperkt. Het P.v.d.A. inkomensbeleid is immers een aangelegenheid van de rijksover heid. Wij wijzen u in dit verband op het feit dat de gemeente Rotterdam onlangs nog een zogenaamd woonlastenfonds wilde instellen en dat het daartoe strekkende besluit door de Kroon werd vernietigd. Wij zijn geen voorstander van het instellen van een steunfonds of iets dergelijks. Wel hebben wij gemeend en dit komt met name de minima ten goede op het stuk van de gemeentelijke belastingen een ruimer afschrijvingsbeleid te gaan hanteren. In de laatst gehouden vergadering van de commissie financiën hebt u daarvan kennis kunnen nemen. Wij hanteren daarbij een afschrijvingsbeleid dat gebaseerd is op een beoordeling van de individuele financiële situatie van mensen. Daarnaast voeren wij een minimabeleid in immateriële zin, geconcretiseerd door een actieve voorlichting aan de minima, algemeen gericht maar vooral individueel gericht. De mogelijk heden tot bijstandsverlening in bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan worden zoveel mogelijk in persoonlijke contacten op de afdeling sociale zaken onder de aandacht gebracht Ook via de daarvoor bestemde rubriek in De Hefboom hebben wij publicaties doen uitgaan met betrekking tot het verlenen van bijzondere bijstand. Tot slot en dit behoort ook tot het minimabeleid zullen wij ook in de toekomst ons blijven inzetten op het gebied van bevordering van beroepsgerichte scholing en andere maatregelen zoals werkervaring die leiden tot herintreding door werklozen in het arbeidsproces. ONDERWERP: Besteding H.O.G.-gelden (6.2) ANTWOORD: C.D.A. De door het rijk aan het arbeidsbureau verstrekte gelden in het kader van de _heroriënteringsgesprekken zijn als volgt besteed 1988 - aan de Stichting Baanlozenwerk Rucphen voor de inrichting van een instructielokaal voor metaaltechniek, f 45.000, - een beroepskracht op part-time basis ten behoeve van werk loze buitenlanders om het te motiveren tot gerichte scholing en arbeidsinschakeling, f 30.000, - het uitbrengen van een extra aantal beroepskeuze-adviezen f 30.000,

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 153