- 64 - raadsvergadering van 27 juni 1989. Uit dit rapport blijkt dat er een zeer intensieve samenwerking is met het arbeidsbureau. Getracht dient te worden om deze samenwerking, waarbij zeer goede resultaten zijn bereikt, te continueren. ONDERWERP: Scholingsmaatregelen van het arbeidsbureau te weten het C.V.V., het kantorenpracticum en de verkorte M.E.A.0.-opleiding ANTWOORD: V.V.D. Het Centrum Vakopleiding Volwassenen, het kantorenpracticum en de verkorte M.E.A.O.-opleiding zijn scholingsmaatregelen en instrumenten om de inschakeling in het arbeidsproces te bevor deren. Deze instrumenten maken deel uit van het takenpakket van het arbeidsbureau. In het kader van de samenwerking met het arbeidsbureau wordt uiteraard met deze scholingsmaatregelen rekening gehouden. ONDERWERP: Toename aantal uitkeringsgerechtigden in het kader van de I.O.A.W. ANTWOORD: S.D.P./V.L. Aangevoerd wordt dat er voor 1990 een toename is begroot van 40 personen. Dit is niet juist. Ten tijde van het samenstellen van de begroting ontvingen 51 personen een uitkering ingevolge deze regeling. In de begroting is uitgegaan van de omstandig heid dat dit aantal zal toenemen tot 80. Een toename der halve van 29. Dit aantal is tot stand gekomen omdat de instroom steeds meer merkbaar wordt doordat er nauwelijks uitstroom is. (1-1-1988: 36; 1-1-1989: 52) ONDERWERP: Baanlozenwerk ANTWOORD: R.V.P. De resultaten van het door de V.N.G. ingestelde onderzoek naar P.v.d.A. onder meer de financiële huishouding van de Stichting Baan lozenwerk in 1988 en 1989 zijn ons bekend. Het rapport is op 24 oktober jl. met het bestuur van de stichting besproken. Wij zullen u zo spoedig mogelijk rechtstreeks danwel via de commissie Onderwijs over onze definitieve standpunten berich ten.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 152