- 63 - De hechtere bestuursvorm waarop de C.D.A.-fractie doelt spreekt ook ons erg aan. In eerste instantie is dit echter een zaak van de instellingen die binnen de F.V.E. georganiseerd zijn, doch wij zullen daar in het beleid met betrekking tot de volwasseneneducatie zeker aandacht aan besteden. ONDERWERP: Volwasseneneducatie ANTWOORD: V.V.D. Volgens de V.V.D.-fractie moeten de scholingsvorraenwelke wij binnen de volwasseneneducatie kennen, gericht blijven op een goede doorstroming naar en toegespitst zijn op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Wij delen deze visie van de V.V.D., waarbij wij willen opmerken dat, naar wij aannemen, ook de instel lingen voor volwasseneneducatie binnen onze gemeente alsook het arbeidsbureau deze aandachtsfunctie tot de hunne rekenen. Overigens merken wij op, dat wij als gemeente participeren in de Stuurgroep R.E.O.-vorming, die tot doel heeft binnen het werkgebied van het streekgewest te komen tot vorming van Regionaal Educatief Overlegvormen voor de betreffende deel sectoren. Ook in dat verband zullen wij aandacht besteden aan de afstemming tussen educatie en arbeidsmarkt (relatie R.B.A. - R.E.O.) Over de schaal van de voorzieningen voor m.n. basiseducatie zijn ook wij van mening, dat een gemeentelijke aanpak het meest wenselijk blijft. Wel zullen wij ons daarover opnieuw moeten beraden als nieuwe wetgeving dat eventueel anders wil. HOOFDFUNCTIE 6. SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK ONDERWERP: Differentiatie vergoeding W.S.W.-medewerkers op basis van loongroepindeling en functieniveau ANTWOORD: C.D.A. Met betrekking tot de vaststelling van de bijdragen in de salariskosten van W.S.W.-personeeldat bij deze gemeente is gedetacheerd, wordt een differentiatie toegepast aan de hand van de loongroepindeling van de betreffende W.S.W.- medewerkCst)erReeds bij de samenstelling van de begroting 1990 is met deze differentiatie rekening gehouden. ONDERWERP: Samenwerking met het arbeidsbureau ter bestrijding van de langdurige werkloosheid ANTWOORD: R.V.P. Aangaande de samenwerking met het arbeidsbureau is er op 10 mei 1989 een evaluatierapport uitgebracht. Dit rapport heeft onderdeel uitgemaakt van de ingekomen stukken bij de

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 151