- 7 - tot verkoop over te gaan zouden moeten zijn opgenomen. Toch gaan wij akkoord met uw voorstel. Mocht u over willen gaan tot verkoop van de grond dan stellen wij u voor de volgende voorwaarden op te nemen in de verkoopakte. 1. Het opnemen van dezelfde gebruiksvoorschriften zoals die op dit moment opgenomen zijn in de huurovereenkomst. 2. Wanneer door de eigenaar later verkoop overwogen wordt dan zou de gemeente een voorkeursrecht moeten krijgen. De heer VISSENBERG: Wij blijven tegen verkoop en gedeeltelijke privatisering van De Vijfsprong. Uit de geschiedenis van de skibaan blijkt het volgende: - de ligging zoals gepland moest aangepast worden; - de ontgronding viel dieper uit dan was voorzien; - de bouw van een kantine; - de aanleg van een parkeerruimte en onlangs - de bouw van een woning. Straks zal er natuurlijk ook een verbreding van de Baanvelden moeten volgen. Dit kost onze gemeenschap te veel geld. De bouw van de woning dient te geschieden onder dezelfde voorwaarden als de bouw van de kantine. De heer ERMENWij zijn voor mandatering maar wij willen wel aan dringen op verkoop van het geheel. Dit is een goede ontwikkeling in het kader van de privatisering. Het doet verder niets af aan de rest van het sportcomplex. Wel voelen wij voor het opnemen van de ver koopvoorwaarden zoals verwoord door de heer Marijnissen. De heer VAN MIERT: Het recht van opstal bestond al, dus dat is niets nieuws. Wij zijn voor privatisering wat impliceert dat wij ook voor verkoop zijn. Onze voorkeur gaat uit naar een voorlopig recht van opstal waarna verkoop kan plaatsvinden. M.i. zijn de gebruiksvoor schriften, waar de heer Marijnissen op doelt, grotendeels geregeld in het bestemmingsplan. Een dergelijke voorwaarde in het verkoop contract is danook niet noodzakelijk. VOORZITTER: Indien wij er mee instemmen dat er een woning gebouwd mag worden, dan moeten wij opnieuw besluiten tot het verlenen van recht van opstal omdat de lopende huurovereenkomst daarin niet voor ziet. Wij zullen een aantal voorwaarden verbinden aan het recht van opstal. Dit betekent het aanpassen van de huurovereenkomst waarbij de voorwaarden van de huidige overeenkomst gehandhaafd blijven. Het bij verkoop verlenen van een voorkeursrecht aan de gemeente is alleen mogelijk bij een vrijwillige verkoop. Bij een gedwongen ver koop kan hiervan geen sprake zijn. Over het opnemen van een derge lijke voorwaarde zal worden onderhandeld. Ook het college spreekt de voorkeur uit voor verkoop van de grond. Indien wij in de onderhande lingen niet tot overeenstemming kunnen komen over de verkoop, dan zal er voor de bouw van de woning wel recht van opstal verleend moeten worden. De verbreding van de Baanvelden staat los van dit agendapunt. Het terrein aldaar is door de aanleg van een parkeergelegenheid aanzien lijk verbeterd. De raad was indertijd in zeer grote meerderheid voor de aanleg van de skibaan. Deze voorziening trekt een redelijk aantal bezoekers, ook van buiten onze gemeente. Het geeft meer bekendheid aan de gemeente en het betekent een opwaardering van De Vijfsprong. Het gaat er hier om de ondernemers behulpzaam te zijn bij het uit oefenen van hun bedrijf. Wij proberen alle ondernemers terwille te zijn, voor zover dat mogelijk en verantwoord is. Van de voorwaarden zoals voorgesteld door de heer Marijnissen zal de

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 14