- 61 - ONDERWERP: Voortgezet onderwijs L.T.O./M.A.V.O. ANTWOORD: C.D.A. Aan hetgeen wij hebben aangegeven over de terugloop van leer- S.D.P./V.L. lingen bij de scholengemeenschap Burgemeester Alberts valt P.v.d.A. naar ons idee niets af te dingen. Deze terugloop is op te maken uit de jaarverslagen van de school zelf. Op basis van een degelijke leerlingenprognose kan worden bezien hoe de leerlingaantallen zich in de toekomst zullen gedragen. Inmiddels heb ik een onderhoud gehad met de directeur van de school en hem onze bezorgdheid zoals die is vastgelegd in onze Nota van aanbieding uitgelegd. Samen zijn wij tot de conclusie gekomen, dat wij er gezamenlijk alles aan zullen doen deze vormen van voortgezet onderwijs voor Rucphen te behouden c.q. uit te breiden. Het door de P.v.d.A. genoemde samenwerkingsverband tussen de school voor L.B.O. en het volwassenenonderwijs zullen wij aan de betreffende instellingen kenbaar maken. Overigens is ook het college van mening dat samenwerking tot de mogelijkheden moet kunnen behoren. ONDERWERP: Salarisverdeling secretariepersoneel belast met educatie ANTWOORD: S.D.P./V.L. De personeelsomvang voor onderwijs, de volwasseneneducatie en de uitvoering van de Leerplichtwet bedraagt bijna 2 formatie plaatsen, verdeeld over 3 personen. Ook is hieraan een gedeel te van de salariskosten van de sectorleiding toegerekend. ONDERWERP: Verdeling van middelen tussen openbaar en bijzon der onderwijs ANTWOORD: C.D.A. Het is onjuist te spreken over een verdeling van middelen, dus dat f 60.000,is verdeeld in f 50.000,voor het bijzonder en f 10.000,voor het openbaar onderwijs. Er is bezien wat naar verwachting: a. voor het bijzonder basisonderwijs noodzakelijk is en b. wat voor het openbaar basisonderwijs benodigd is. Wij zijn uitgekomen op respectievelijk f 50.000,en f 10.000,

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 149