- 60 - HOOFDFUNCTIE 3. ECONOMISCHE ZAKEN Vraag gesteld ONDERWERP: Regionaal Servicebureau voor arbeidsmarktaange- door: legenheden ANTWOORD: V.V.D. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeid is zowel voor werkgevers als voor werknemers van groot belang. Veel problemen waarmee bedrijven in deze tijd worden gecon fronteerd zijn in essentie opleidingsproblemen. Zo is het in bepaalde sectoren moeilijk om vakbekwaam perso neel te vinden. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het afnemend aantal schoolverlaters van het beroepsonderwijs. Grote bedrijven hebben meer mogelijkheden om deze problemen aan te pakken dan kleine. Ze kunnen speciale opleidings afdelingen opzetten met ruime budgetten. Voor het midden- en kleinbedrijf zijn deze investeringen vaak niet te verwezenlijken. In het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant werd deze moei lijke situatie in het midden- en kleinbedrijf onderkend door de beide centrum gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom, de werkgevers en de Gewestelijke Arbeidsbureaus in de regio. Samen namen zij eind 1987 het initiatief in de oprichting van de Stichting Regionaal Servicebureau van Arbeidsmarktaange legenheden (R.S.A.). Het R.S.A. analyseert en coördineert alle scholingszaken die voor het midden- en kleinbedrijf van belang zijn. Het ver strekt adviezen op dit gebied en ontwikkelt opleidingen. Het R.S.A. werkt zeer nauw samen met het Arbeidsbureau. In verband hiermede worden de belangen van de inwoners van de gemeente Rucphen op een zeer goede wijze behartigd. Daarnaast zal er verder onderzocht worden of er concrete samenwerking mogelijk is met R.S.A. op onderwijsgebied en met betrekking tot projecten waarvoor eventuele bijdragen kunnen worden verkregen van het Europees Sociaal Fonds. HOOFDFUNCTIE 4. ONDERWIJS ONDERWERP: Bijdrage aan gewestelijke gezondheidsdienst ANTWOORD: S.D.P./V.L. De bijdrage aan de gewestelijke gezondheidsdienst is onder hoofdstuk 4 opgenomen omdat het diensten betreffen die direct verband houden met het onderwijs. Een en ander is overigens conform de geldende comptabiliteitsvoorschriften waarin is aangegeven dat onder meer spraakonderwijs (logopedie) en bijzondere schoolgymnastiek worden aangemerkt als onderwijs functies

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 148