- 58 - r.V.P. Op korte termijn zal uw raad een voorstel bereiken over het formatiebeleid voor het a.m.w. ONDERWERP: Gezinsvervangend tehuis ANTWOORD: V.V.D. De Stichting gezinsvervangend tehuis gemeente Rucphen beoogt in de toekomst een gezinsvervangend tehuis (g.v.t.) in onze gemeente te realiseren. De stichting werkt nauw samen met de Mgr. Savelbergstichting te Roosendaal omdat de stichting zelf realisering van een g.v.t. minimaal acht. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van de Stichting g.v.t. Wij hebben, na advies van de commissie Welzijn, een financiële bijdrage beschikbaar gesteld van maximaal f 2.700, Wij wachten de resultaten van de door de stichting uit te voeren werkzaamheden af. Voor wat betreft de toekomstige lokatiekeuze merken wij op dat wij te zijner tijd, indien dat wordt gewenst en voorzover dat mogelijk is, de gevraagde medewerking zullen verlenen. HOOFDFUNCTIE 7VOLKSGEZONDHEID ONDERWERP: Samenwerking bij preventieprogramma's ANTWOORD: P.v.d.A. Preventieprogramma's op het gebied van alcoholmisbruik, drugs en geslachtsziektes, worden landelijk geïnitieerd en uitge voerd. Grote landelijke instellingen zijn werkzaam op deze gebieden, alsmede streekgewestelijke regionale en plaatselijke organisaties. Indien nodig zullen wij een actieve bijdrage leveren om te bereiken dat deze zorg in onze gemeente optimaal gestalte wordt gegeven, in overleg met de daarvoor in aanmer king komende instellingen. ONDERWERP: Inkomsten algemene gezondheidszorg (710.03) ANTWOORD: S.D.P./V.L. In de gemeentebegroting worden globaal de verschillen ver klaard tussen de oorspronkelijke begroting 1989 en de oorspronkeli jke begroting 1990. Ten opzichte van de oorspron kelijke begroting 1989 is de bijdrage van het rijk in de kosten van gezondheidszorg inderdaad verhoogd. In de ramingskolom van het vorig begrotingsjaar (1989) wordt echter de raming aangegeven na wijziging. Naar aanleiding van de Voorjaarsnota (raadsbesluit van 28 maart 1989) is de rijks bijdrage 1989 geraamd op f 102.690,50 (35e wijziging 1989).

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 146