- 57 - c. de goede ervaringen in de gemeente Wouw met een "eigen" indicatiecomraissie Enig voorbehoud moeten wij nog maken m.b.t. de financiële randvoorwaarden ONDERWERP: Exploitatiekosten steunpunt ANTWOORD: C.D.A. De raming voor de exploitatiekosten van het steunpunt te Rucphen ad f 30.000,zijn als volgt onderbouwd: - huur f 6640 - energie - 4.364, - toezichtskosten - 4.800, - onderhoud inventaris - 3.000, - schoonmaakkosten - 5.000, - overige kosten 6.196, (verzekering, materialen, telefoon, heffingen, vrij- willigerskosten e.d.) f 30.000,— In een van uw volgende vergaderingen zullen wij u een voorstel doen inzake de subsidiëring van deze exploitatiekosten aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. ONDERWERP: Maatschappelijke dienstverlening/algemeen maat schappelijk werk ANTWOORD: C.D.A. Wij delen uw mening omtrent het a.m.w.: a. Er is een duidelijke afbakening van taken tussen a.m.w. en het bij standsmaatschappelijk werk van de sector Sociale Zaken. Er is gestructureerd overleg tussen het a.m.w. en Sociale Zaken. b. Wij zijn het met u eens, dat de gemeente een eigen verant woordelijkheid heeft op het gebied van het a.m.w. Tot nu toe zijn er ook geen rijkskortingen doorberekend aan zorg instellingen. De instelling zal verzocht worden een beleidsvisie op te stellen voor de komende 4 jaren. De gemeenteraad zal gevraagd worden een beleidskader vast te stellen (beleids volgend en voorwaardenscheppend), waarbij de kerntaken van het a.m.w. vastgelegd zullen worden. Hierop kan dan een vorm van budgetsubsidiëring volgen. V.V.D. Wij ondersteunen uw stellingen inzake het ouderenwerk en het algemeen maatschappelijk werk inclusief de 24-uurs- bereikbaarheidsdienst

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 145