- 56 - ONDERWERP: Ouderenbeleid (Nota Ouderenbeleid/steunpunt/ver- zorgingshuis) ANTWOORD: C.D.A. Wij stonden aanvankelijk ook op het standpunt, dat het wense- R.V.P. lijk was een integrale Nota Ouderenbeleid op te stellen. Wij V.V.D. hebben dat nu wat afgezwakt, omdat een integrale nota welis- P.v.d.A. waar alle beleidsterreinen omvat, maar niet op alle terreinen S.D.P./V.L. effectief zal zijn, omdat er al het nodige is vastgelegd. Als voorbeeld noemen wij u het volkshuisvestingsplan, dat uitge breid ingaat op de ouderenhuisvesting. Wij stellen ons voor in de Nota Ouderenbeleid voornamelijk de zorgaspecten te beschrijven alsmede een aantal actuele ontwikkelingen voor de toekomst te vertalen (o.a. het flankerend ouderenbeleid). Wij verwachten in 1990 deze nota te kunnen afronden. R.V.P. Aan de bouw van aanleunwoningen bij het verzorgingshuis te V.V.D. St.Willebrordzullen wij in een vroegtijdig stadium aandacht besteden binnen de diverse overlegstructuren (Stuurgroep bouw verzorgingshuis, overleg met W.S.R.). Voor ons standpunt inzake het eventueel realiseren van steun punten in de andere kernen, verwijzen wij u kortheidshalve nogmaals naar de Nota van aanbieding. r.V.P. Via ambtelijke vertegenwoordiging in de stuurgroep bouw als mede door mijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Charitas zijn wij in de gelegenheid invloed uit te oefenen op de totstandkoming van het programma van eisen en de verdere planning van de bouw van het verzorgingshuis. S.D.P./V.L. Ook het college staat op het standpunt, dat het subsidie volume, dat beschikbaar is voor het gecoördineerd ouderenwerk en de ouderenbonden, gehandhaafd moet blijven. Door de toename van het aantal ouderen zal ook het subsidie aan de ouderenbonden stijgen. Het door uw fractie vermelde gegeven, dat er onvoldoende middelen bij het p.i. voorhanden zijn èn dat daardoor activi teiten géén doorgang kunnen vinden, is ons niet bekend. In ons halfjaarlijks overleg met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening zullen wij hierop terugkomen. ONDERWERP: Indicatiecommissie bejaarden ANTWOORD: C.d.a. Wij achten vooralsnog de kans aanwezig, dat er een zelfstan dige indicatiecommissie voor onze gemeente tot stand komt. Onze inschatting baseren wij op: a. de goede organisatiegraad van de eerste-lijnszorg in onze gemeente b. de mogelijke samenwerking met de Stichting Charitas die deskundige inbreng kan leveren;

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 144