- 55 - HOOFDFUNCTIE 6SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK ONDERWERP: Kinderopvang ANTWOORD: C.D.A. Wij zijn van mening dat, naast de ouderbijdrage, in principe r.V.P. de rijksbijdrage beschikbaar is voor de realisering van V.V.D. kinderopvangvoorzieningen. Omdat de rijksbijdrage moet worden P.v.d.A. ingezet voor het realiseren van nieuwe voorzieningen (nieuwe opvangplaatsen) blijven de subsidies voor het peuterspeelzaal- werk, zoals wij die kennen, hierbij buiten beschouwing. Naast het profijtbeginsel, waarover het C.D.A. spreekt, is met name het draagkrachtbeginsel een wezenlijk kenmerk als we het hebben over de bekostiging van die kinderopvangvoorzieningen waarvoor genoemde rijksbijdrage is bedoeld. Wij verwijzen naar het voorstel m.b.t. de (informatieve) nota kinderopvang, dat in de vergadering van morgen zal worden behandeld ONDERWERP: Peuterspeelzaal 't Melktandje te St.Willebrord ANTWOORD: S.D.P./V.L. Wij hebben onlangs een onderhoud gehad met het bestuur van de peuterspeelzaal. Wij hebben verzocht om de huisvestingsproble matiek met mogelijke oplossingen voor de toekomst schriftelijk aan ons college voor te leggen. De inmiddels ontvangen gege vens worden momenteel bezien. Wij zullen u, indien nodig, te zijner tijd over een en ander informeren. ONDERWERP: Gehandicaptenbeleid ANTWOORD: r.V.P. Zoals wij in de nota gehandicaptenbeleid hebben aangegeven P.v.d.A. zullen wij in voorkomende gevallen het platform om advies S.D.P./V.L. vragen. Voor wat betreft de toegankelijkheid van gebouwen merken wij op dat wij in afwachting zijn van het rapport van het plat form, waarin de (on)toegankelijkheid van de openbare gebouwen is beschreven. Omdat wij ons dus nu geen oordeel kunnen vormen over de hoogte van de kosten, als er die al zijn, hebben wij geen bedrag geraamd. Ook wij hebben veel respect en waardering voor de welzijns- groep. Wel hopen wij dat de welzijnsgroep alsnog gaat partici peren in de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 143