- 53 - ONDERWERP: Renovatie kleedgebouw Rood-Wit ANTWOORD: S D.P./V.L. Het bestuur van de v.v. Rood-Wit heeft steeds verzocht het bedrag ad f 50.000,— voor de eerste fase van de renovatie van het sportpark te mogen besteramen voor de renovatie van het kleedgebouw van het hoofdveld. Steeds werd ons mede aan de hand van offertes en bouwtekeningen - bevestigd dat voor dat bedrag de totale renovatie van het kleedgebouw ter hand kon worden genomen middels zelfwerkzaamheid. Onlangs na uw besluit inzake beschikbaarstellen van het benodigde krediet - deelde het bestuur ons mede dat renovatie voor dat bedrag niet meer mogelijk was. Het is te prematuur om thans over de onverwachts ontstane situatie een uitspraak te doen. Wij zullen hierop in een later stadium terugkomen. ONDERWERP: Exploitatie en beheer De Vijfsprong ANTWOORD: S.D.P./V.L. Wij zullen hierop terugkomen in de sportnota. Vooruitlopend daarop kunnen wij u reeds melden dat wij eerder streven naar een overlegstructuur met de gebruikers van de accommodaties. Wij achten het als onze taak en verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede exploitatie c.q. beheer van de verschillende accommodaties ONDERWERP: Exploitatiekosten De Vijfsprong ANTWOORD: C.d.A. De exploitatiekosten van De Vijfsprong worden extra verhoogd door de nieuwe investeringen. De nieuwe investeringen moeten qua exploitatie in twee cate gorieën worden verdeeld: 1. de sportaccommodatie: hockey- en handbalvelden met kleed gebouw; 2. de recreatieve voorzieningen: jeu—de—boulesbanenspeel dorp, trimbaan e.d. De eerste categorie moet worden gerekend onder de pure sport- voorzieningen en kan worden vergeleken met de voetbalaccommo daties in onze gemeente. Dezelfde huur- en gebruiksvoorwaarden gelden voor de hockey- en handbalaccommodatie. Van deze voor zieningen zijn minder extra inkomsten door vermeerderd bezoek aan de overige accommodaties te verwachten. Wel zal vanwege het competitiegebruik, waardoor sporters uit andere gemeenten worden aangetrokken, De Vijfsprong meer bekendheid krijgen. Door de tweede categorie voorzieningen wordt direct een extra gebruiksmogelijkheid in combinatie met de reeds aanwezige recreatieve voorzieningen (midgetgolfbaanopenluchtbad)

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 141