- 52 - ONDERWERP: Privatisering sportcomplexen en sportkantines ANTWOORD: P.v.d.A. Ons standpunt zal worden bepaald in de sportnota. ONDERWERP: Tweede parkeergelegenheid De Vijfsprong ANTWOORD: P.v.d.A. De tweede parkeergelegenheid is in eerste instantie als zoda nig aangelegd, waarbij enkele voorzieningen werden getroffen om in de wintermaanden er een natuuri j.sbaan. van te maken. Wij menen vast te mogen stellen dat in alle situaties een parkeergelegenheid onrendabel isDit geldt ook voor De Vij f sprong. Een andere zaak is dat wij trachten deze parkeergelegenheid zoveel mogelijk voor andere doeleinden te gebruiken. ONDERWERP: Aanpassing openluchtbad en zweminstructiebad aan de eisen van de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem baden ANTWOORD: P.v.d.A. Zou aan alle voorwaarden genoemd in de wet - waarnaar wij u kortheidshalve verwijzen moeten worden voldaan dan worden de totale kosten geraamd op f 400.000, Of dit gehele bedrag nodig is, is op dit moment nog niet te overzien, omdat dit deels afhankelijk is van de eventuele ontheffingen te verlenen door gedeputeerde staten of door mogelijke besparingen verkre gen door het gelijktijdig uitvoeren van de energiebesparende Zeker is dat in 1990 een bedrag van f 100.000,benodigd zal zijn dat grotendeels betrekking heeft op dure technische en bouwkundige voorzieningen in verband met het verplaatsen van zoutzuur— en chlooropslagtanks en de verwarming. De overige investeringen zijn opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma 1990—1999 zodat zouden geen onthef fingen worden verleend - in ieder geval rekening is gehouden met de mogelijke financiële gevolgen. In de loop van volgend jaar kan exact worden berekend welke noodzakelijke investeringen voor het jaar 1991 moeten worden gedaan Over het beheer en exploitatie zullen wij ons uitspreken in de sportnota TTlclclt IT66TÏ

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 140