- 6 - lijk. Vandaar dat wij nu al de suggestie doen bepaalde gebieden aan te wijzen waar honden wel en niet vrij mogen rondlopen. Wij vinden ook dat er een zekere vrijheid moet gelden voor mens en dier. Door onze zienswijze kan zowel de mens met hond als de mens zonder hond vrij van de natuur genieten. De heer BROUWERS: Er vertoeven veel mensen dagelijks in de bossen en klachten over loslopende honden zijn er praktisch niet. De heer ERMEN: Indien de beperking, waar de P.v.d.A. op doelt, ertoe moet leiden dat honden bijna nergens meer los kunnen rondlopen dan vinden wij dat "te gek om los te lopen". VOORZITTER: Ik kan mij voorstellen dat een aantal mensen bang is voor loslopende honden. Maar dat geldt ook voor loslopende honden binnen en buiten de bebouwde kom. Ook schoolgaande kinderen hebben hiervan weieens last. Het zou een goede zaak zijn de hondenbezitters op te roepen dat men erop toeziet de overlast voor anderen tot een minimum te beperken. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Machtiging Voorstel tot machtiging van burgemeester en wethouders tot het: b. en w. - verlenen van recht van opstal, danwel - verkopen van grond aan de Kunstskibaan Rucphen B.V. De heer JANSEN: In het verslag van de commissie bestuurlijke zaken staat vermeld dat het college zich over deze zaak nader zou bera den. Wat is uw standpunt? VOORZITTER: Het beraad heeft geleid tot het ongewijzigd handhaven van het voorstel. De heer VAN DER MEIJS: De skigelegenheid binnen het sportcomplex is gewijzigd in een skigelegenheid met horecafaciliteiten en woningbouw buiten het sportcomplex. Er vindt privatisering plaats. Het gestelde doel van enkele jaren geleden zal werkelijkheid worden. Nu stelt u ons voor te kiezen uit twee "kwaden". Hoewel dit in de nieuwe opzet past, blijven wij oog houden voor de financiën van de inwoners van onze gemeente. U stelt voor het recht van opstal voorlopig te handhaven met daaraan verbonden de oude huurovereenkomst. O.i. zal eerst de huurovereen komst aangepast moeten worden omdat hierin wordt uitgegaan van de oude situatie met bijvoorbeeld één in- en uitgang naar het gehele sportcomplex. Bovendien vrezen wij dat de Baanvelden straks verbreed zullen moeten worden om de eigenaar optimaal te kunnen laten werken. De gemeen schap zal straks aan voorzieningen voor particulieren moeten mee betalen. Verkoop kan nu wat extra geld opleveren maar wij vragen ons af of het straks juist niet meer geld gaat kosten. Wij stellen voor een recht van opstal te verlenen met aanpassing van de huurovereen komst in afwachting van de reeds lang door u toegezegde nota beheer en exploitatie van De Vijfsprong. Gezien de politieke verhoudingen gaan wij akkoord met uw voorstel alhoewel wij van mening blijven dat sommige mensen erg veel geholpen worden in onze gemeenschap. De heer MARIJNISSEN: In de commissievergadering heeft de heer Vergouwen zich uitgesproken tegen machtiging van het college voor verkoop van deze grond. Onze gronden verschillen van die van de P.v.d.A. Wij zijn van mening dat er in dit voorstel voorwaarden om

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 13