- 50 - Er is voor gekozen om eerst een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van een mogelijke problematiek om daarna zo gericht mogelijk te kunnen inspelen op eventuele problemen. Daarom zal met het instellen van een werkgroep worden gewacht totdat de resultaten van het onderzoek bij de P.B. Stichting bekend zijn. Door het samenbrengen van de signalen die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen en de signalen die in het plan van aanpak naar voren zullen komen zal het duidelijk worden waar in de toekomst aandacht aan besteed zal moeten worden. Wellicht dat blijkt dat er geen redenen zijn om tot het in stellen van een werkgroep over te gaan. ONDERWERP: Bibliotheek ANTWOORD: V.v.D. Voor wat betreft eventuele dependancevorming bij de biblio theek voor de kernen Schijf en Zegge merken wij op dat een aantal factoren, waaronder de financiële, van invloed zijn op het al of niet kunnen realiseren van dependances. Intern zullen wij bezien of dependancevorming tot de mogelijk heden behoort. Het is nog niet aan te geven op welke wijze wij u daarover zullen informeren (bf via wel zijnsprogramma, öf via beleidskader welzijn bf afzonderlijk voorstel). C.D.A. V.V.D. R.V.P. P .v .d A. S.D.P./V.L. ONDERWERP: Toegang en gebruik De Vijfsprong ANTWOORD: C.D.A. Onlangs heeft uw raad besloten een krediet ter beschikking te stellen voor de bewegwijzering van De Vijfsprong. Middels deze borden wordt de bereikbaarheid verbeterd en worden de bezoekers op het gebruik attent gemaakt. Daarnaast moeten de nog aan te leggen wegen en paden een bij drage leveren in de verdere ontsluiting van het centrum. In het investeringsprogramma 1990 is hiermede rekening gehouden. Een onderzoek achten wij niet noodzakelijk. Wel streven wij de nodige verbeteringen na. ONDERWERP: Sportnota ANTWOORD: Zoals wij in de Nota van aanbieding hebben gesteld zullen wij trachten de sportnota nog in deze zittingsperiode aan uw raad voor te leggen.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 138