- 49 - ONDERWERP: Sociaal-cultureel werk ANTWOORD: P.v.d.A. In tegenstelling tot de constatering van de P.v.d.A. merken wij op dat ons geen berichten bereiken al zou het sociaal- cultureel werk grotendeels verloren dreigen te gaan. Het is zo dat met ingang van 1988 er minder subsidie wordt verstrekt voor het beheer en de exploitatie van accommodaties. Een en ander als gevolg van besluitvorming door uw raad. De verschillende S.K.W.-besturen hebben gezocht naar exploita- tieverbeterende mogelijkheden, waaronder een verbetering van de barexploitatieHet is volgens ons in eerste instantie een verantwoordelijkheid van genoemde besturen om in ieder geval niet uit te gaan van het bevorderen/stimuleren van het alco holgebruik. De vragen van de P.v.d.A. over de dreigende tekorten bij de S.K.W.'s, de doorverwijsfunctie c.q. signalering naar de basiseducatie, de signalering en aanpak van samenlevings problemen alsmede de kadervorming van vrijwilligers moeten wij doorverwijzen naar de S.K.W.-besturen. Immers zij voeren de basisfunctie sociaal-cultureel werk uit en bepalen daarbij zelf hun prioriteiten. ONDERWERP: Behoud Aloysiusschool ANTWOORD: C.d.A. Ten aanzien van het behoud van de Aloysiusschool verwijzen wij naar de besluitvorming in de raadsvergaderingen van maart 1987, september 1988 en juni 1989. In deze vergaderingen zijn kredieten beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de voor malige school. Daarmee is voldoende aangetoond dat ons college en een grote meerderheid in de raad hebben gekozen voor het behoud van het gebouw. ONDERWERP: Randgroepjongeren ANTWOORD: C.D.A. In 1989 is 0,8 formatieplaats aan de P.B. Stichting subsi diabel gesteld voor het verrichten van een nader onderzoek, gericht op de lokalisatie alsmede de problematiek van de doel groep. Dit onderzoek moet uitmonden in een plan van aanpak voor de S.K.W.-besturen. In het eerste halfjaar zijn er met instellingen die deelge nomen hebben aan het onderzoek van het Landelijk Steunpunt Randgroepjongeren (L.S.R.), op uitnodiging van ons college, gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hadden tot doel te komen tot een verduidelijking van cijfers van het L.S.R.-onderzoek. Tevens is gevraagd of er de bereidheid bestond om deel te nemen in een nog op te richten werkgroep.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 137