- 48 - HOOFDFUNCTIE 5. CULTUUR EN RECREATIE Vraag gesteld ONDERWERP: Visvijver door ANTWOORD: S.D.P./V.L. Het vinden van een geschikte lokatie voor een visvijver is van J/Ja* meerdere factoren afhankelijk. Een lage ligging van de grond ls e5 daarvan slechts één. Wij hebben moeten vaststellen dat R'V,P> om uiteenlopende redenen de verschillende lokaties, die binnen de gemeente werden onderzocht, afvallen. Hoewel de werkgroep visvijver is opgeheven is thans de aan dacht gericht op realisering van een visvijver aan de Rucphenseweg, net over de gemeentegrens met Hoeven. In samenwerking met een ondernemer en de gemeente Hoeven zal getracht worden na een ter plaatse uit te voeren ontgron ding - een visvijver in te richten. Daarover zijn besprekingen gevoerd met de provincie en het gemeentebestuur van Hoeven. Die gesprekken zijn als positief ervaren, zodat voorlopig dit spoor verder wordt gevolgd. Het gebruik als visvijver van het te realiseren overstort reservoir in De Branden valt te overwegen indien blijkt dat het om geschikt viswater gaat. Dat kan naar onze mening pas worden beoordeeld als het overstortreservoir in gebruik geno men is De kosten van voorbereiding hebben tot nu toe f 2.000 a f 3.000,— bedragen. ONDERWERP: Welzijnsbeleid en welzijnsprogramma ANTWOORD: C-D*A- Het door ons bedoelde beleidsgedeelte voor de komende 4 jaar V,V*D* omvat de door het C.D.A. gevraagde totaalvisie in hoofdlijnen R*V,P- (beleidskader). Wij zijn het met het C.D.A. oneens dat het ene het andere uit zou sluiten. Het gaat om de inhoud en niet om de verpakking. Wij verwachten dat u in december a.s. het welzijnsprogramma 1990 tegemoet kunt zien, waarin dan is opgenomen een beleids kader voor de periode 1990-1994. ONDERWERP: P.B. Stichting ANTWOORD: ^•V.D. Wij zullen nog dit kalenderjaar met het bestuur van de P.B. Stichting in overleg treden over een aantal ontwikkelingen en de administratieve dienstverlening. Wij zullen de commissie Welzijn hierover tijdig informeren.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 136