- 45 - ONDERWERP: Toenemende kosten inzameling klein chemisch afval (723.03) ANTWOORD: V.V.D. In de concept-gemeentebegroting 1990 is op basis van het raadsbesluit van 29 maart 1988 een bedrag van f 14.400, geraamd voor de inzameling van probleemstoffen met de zoge naamde chemokar. In 1988 was dit bedrag toereikend. Hierdoor is bij het opstellen van de gemeentebegroting 1990 met een zelfde bedrag rekening gehouden. Uit recente cijfers van de inzamelaar blijkt echter dat, met name door een aanzienlijke stijging van het aanbod van klein chemisch afval, de inzamel- kosten aanmerkelijk hoger zullen zijn dan geraamd. In de Voorjaarsnota 1990 zal worden aangegeven op welke wijze deze financiële tegenvaller zal worden gecompenseerd. HOOFDFUNCTIE 8RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING ONDERWERP: Spoorweglawaai ANTWOORD: V.v.D. Het project sanering spoorweglawaai Zegge werd nog maar recent C.D.A. bij het streekgewest aangemeld. Het is nog niet bekend welke urgentie dit project zal krijgen. Zeker is wel dat enkele andere projecten eerder in uitvoering genomen zullen worden. Gelet op het beschikbare budget is het niet aannemelijk dat het project in Zegge vóór 1994 uitgevoerd zal kunnen worden. ONDERWERP: Verkeerslawaai ANTWOORD: V.V.D. De doorgaande wegen in onze gemeente zijn evenals het project spoorweglawaai aangemeld via het Meerjaren uitvoerings programma geluidhinderbestrijding Ook hier geldt dat deze projecten via het streekgewest afge wikkeld moeten worden binnen het daarvoor jaarlijks beschik bare budget en op basis van prioriteitstelling. ONDERWERP: Bestratingen in nieuwbouwwijken ANTWOORD: P.v.d.A. Bij het bouwrijpmaken van de bouwwijken worden in eerste instantie de wegen als bouwstraat aangelegd, d.w.z. de klinkers worden op de kop gestraat en er worden nog geen trottoirs of rabatstroken aangelegd. Eerst nadat de bouw in een bepaalde straat in een bouwwijk gereed is en er is weinig

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 133