- 44 - - differentiatie naar de mate van (feitelijk) gebruik van de ophaaldienst en/of draagkracht is blijkens de minis teriële richtlijnen niet toegestaan; - perceptiekosten zullen toenemen naarmate het tarief stelsel steeds meer wordt verfijnd; - een groter aantal bewoners van een perceel behoeft niet altijd in te houden dat er meer afval wordt geproduceerd; een alleenstaande met een grote tuin kan net zoveel of misschien zelfs nog meer afval hebben dan een gezin van b.v. vijf personen zonder tuin. B. Uit een vorig jaar gehouden enquête is gebleken dat van de 21 geënqueteerde gemeenten er slechts 5 een "alleenstaan- dentarief" in hun verordening hebben opgenomen. Hieruit blijkt dus dat de overgrote meerderheid van gemeenten duidelijk niet kiest voor een alleenstaandentarief C. Het is wettelijk toegestaan om een alleenstaandentarief in te voeren; dit tarief geldt dan voor alle alleenstaanden met of zonder tuin, bejaard of niet bejaard etc. Uit een door ons gehouden onderzoek is gebleken dat er 800 per celen zijn waar een alleenstaande in woont. Gesteld nu dat alleenstaanden in de toekomst worden belast voor 75% resp. 50% van het normaal geldende tarief dan onstaat er, uit gaande van de begrotingsgegevens 1990, een opbrengstverlies van respectievelijk f 26.160, (800 x f 32,70) en f 52.320,— (800 x f 65,40). Bij gelijkblijvende opbrengst zullen deze verliezen moeten worden opgebracht door de andere belastingplichtigen, hetgeen een extra tariefverhoging inhoudt van onderschei denlijk rond f 4,— en f 8,— per perceel. Gelet hierop raden wij het ten sterkste af een alleenstaanden tarief in te voeren. Overigens zien wij ook geen enkele andere differentiatieraogelijkheid waarbij het begrip "de vervuiler betaalt" beter dan tot nu toe tot zijn recht komt. ONDERWERP: Lasten vervanging riolering Dorpsstraat (722.00) ANTWOORD: r.V.P. Op het investeringsprogramma 1990 is voor herstel van de riolering in de Dorpsstraat te St. Willebrord een bedrag van f 2.000.000,opgenomen. Een gedeelte van deze investerings uitgaaf wordt gedekt door aanwending van een bedrag van f 1.000.000,uit de gemeentelijke reserve structuur- verbeterende investeringen. Daarnaast wordt een bedrag van f 100.000,aangewend uit het provinciaal stads- en dorps vernieuwingsfonds De lasten van het restant ad f 900.000,welke f 103.500, bedragen (afschrijving 25 jaar en rente 7'?%), dienen bestreden te worden uit het beschikbare middelenbedrag voor 1990 van rond f 400.000,

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 132