- 5 - te wijzen waar men honden kan uitlaten. Op deze manier zijn beide groepen tevreden gesteld. De heer ERMENEr kunnen zich ongelukken voordoen met loslopende honden. Wij moeten deze zaken echter nuchter bezien. Er geldt in de gemeente Rucphen een hondenbelasting. Binnen de bebouwde kom dienen de honden aangelijnd te zijn en wij zijn van mening dat deze dieren toch ergens in de vrije natuur moeten kunnen rondlopen zonder aan gelijnd te zijn. Wij moeten de realiteitszin niet verliezen door alles en nog wat te muilkorven en aan te lijnen. Er moet een zekere vrijheid gelden voor mens en dier. De heer VISSENBERG: Wij hopen dat de A.P.V. nageleefd zal worden en dat men hierop zal toezien. Wij blijven het jammer vinden dat aan de brief van de natuurwerkgroep zo weinig aandacht is geschonken, zeker ten aanzien van de flora en fauna. Ingrijpen wanneer het te laat is, heeft straks geen zin. Wij moeten heel zuinig zijn op ons milieu. De heer VAN MIERT: Wij zijn ook tegen een algemeen aanlijngebod De heer VROEGRIJK: Ook wij zouden het een goede zaak vinden indien de suggesties van de natuurwerkgroep werden overgenomen. Wij hebben de mond vol over het milieu. Laten wij er dan ook wat aan doen. Ik doel hierbij mede op het chemisch behandelen van de wegbermen. VOORZITER: Het maakt geen verschil uit of men binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom of in de Rucphense bossen aangevallen wordt door een loplopende hond. Het probleem blijft hetzelfde. De eigenaren dienen hierop toe te zien. Het probleem wordt niet groter of kleiner door te bepalen dat in de bossen de honden aangelijnd moeten zijn. Er worden meer honden binnen en buiten de bebouwde kom uitgelaten dan in de Rucphense bossen. Zolang het niet verboden is honden in de bossen los te laten lopen, hoeft de politie natuurlijk niet op te treden. Een gemis aan bevoegdheden wordt danook zeker niet gevoeld. De A.P.V. is er primair op gericht om de aantasting van de openbare orde en overlast te voorkomen en niet primair op het beschermen van de natuur. De redactie van artikel 2.4.17 geeft het college de moge lijkheid om op door ons aangewezen plaatsen honden aan te laten lijnen. Uit het oogpunt van openbare orde of uit het oogpunt van een onaanvaardbare aantasting van de natuur kunnen maatregelen getroffen worden. Een aanvulling van de bepalingen is niet nodig. Ik hoop ook dat de A.P.V. goed zal worden nageleefd. De politie is mede betrokken geweest bij de opstelling van de Algemene Plaatse lijke Verordening. Zij zullen de controle dienen te verzorgen. Wij achten een verbod van het gebruik van chemische bestrijdings middelen voor wegbermen niet nodig. Het is immers verboden om schade toe te brengen aan wegbermen van de gemeente. Een absoluut verbod gaat te ver. Diverse bestrijdingsmiddelen zijn in de bestrijdings middelenwet gewoon toegestaan. Een andere suggestie van de natuurwerkgroep betrof het verbieden van crossen. In artikel 5.4.1 staat nadrukkelijk dat het op enig ter rein, geen weg zijnde, verboden is te crossen. Een verdere bepaling is o.i. overbodig. De heer VAN DER MEIJS: U zegt dat het college m.b.t. de loslopende honden kan ingrijpen indien het uit de hand loopt. Uit ervaringen blijkt dat er veel mensen zijn die niet de bossen indurven uit angst voor loslopende honden. Ook op het gebied van de natuur verwachten wij niet veel van uw college. Een heldhaftig optreden in dezen door op tijd in te grijpen achten wij van uw kant niet erg waarschijn-

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 12