V.V.D. P.v.d.A. - 40 - ONDERWERP: Katalysatoren ANTWOORD: De P.v.d.A. wil graag vastgelegd zien dat wij slechts auto's zullen aanschaffen die een katalysator hebben. Met betrekking tot de aanschaf van nieuwe auto's komen er diverse wensen naar voren waaraan de auto zou moeten voldoen. Een van de wensen die mee afgewogen wordt is het al of niet zijn voorzien van een katalysator. De auto die het geschiktst wordt bevonden, ook na afweging van de kosten, zal tot aanschaf worden voorge steld ONDERWERP: Resultaten inzameling koelkasten en diepvriezers en grof tuinafval m.b.v. groenkar ANTWOORD: Inzameling koelkasten en diepvriezers: Op vrijdag 30 juni 1989 is hiermee een aanvang gemaakt. De koelkasten en diepvriezers worden op afroep opgehaald op de eerste vrijdag van iedere maand. Tot op heden zijn er vier inzamelrondes gehouden, waarbij in totaal 130 koelkasten en diepvriezers werden ingezameld. Een ons inziens bevredigend resultaat, waaruit kan worden afgeleid dat de actie is aange slagen bij de Rucphense bevolking. Inzameling van grof tuinafval/proef groenkar: In de week van 25 september 1989 is een aanvang gemaakt met de inzameling van grof tuinafval d.m.v. de groenkar. Inmiddels zijn er twee inzamelrondes gehouden, waarbij in totaal circa 40 ton grof tuinafval werd ingezameld. Na afloop van de proef periode zal door ons op grond van de behaalde inzamelings resultaten worden voorgesteld om al of niet met het groenkar- project door te gaan. ONDERWERP: Onaanvaardbare stijging van stortkosten i.v.m. toename van hoeveelheid afval ANTWOORD: Wij vinden het niet noodzakelijk een werkgroep in te stellen die zich zal buigen over de afvalproblematiek, aangezien dit besproken kan worden in de commissie Openbare Werken. Met betrekking tot de toename van de hoeveelheid ingezameld huisvuil en de daarmee gepaard gaande toename van de stort kosten kan worden opgemerkt dat de gemeente Rucphen momenteel door het treffen van allerlei maatregelen tracht deze afval stroom terug te dringen. Men zie daarvoor de Nota toekomstvisie inzake de afvalverwij dering gemeente Rucphen.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 128