- 38 - ONDERWERP: Controle Wet chemische afvalstoffen ANTWOORD: P.v.d.A. Wanneer bij de bedrijfsbezoeken in het kader van de W.C.A. gebreken werden vastgesteld is de betrokken ondernemer daar op gewezen. Er volgen nog meer bedrijfsbezoeken zodat nagegaan kan worden of de situatie gewijzigd is. Illegale praktijken waarbij vervuiling van de bodem heeft plaatsgevonden werden niet vastgesteld. Wel zijn zaken die met betrekking tot de Hinderwet niet in orde werden bevonden eveneens kenbaar gemaakt in de vorm van een aanschrijving om een nieuwe vergunning aan te vragen danwel voorzieningen te treffen. ONDERWERP: LPG.-stations ANTWOORD: P.v.d.A. Het nieuw te bouwen L.P.G.-tankstation langs de Poppestraat dient ter vervanging van het inmiddels verwijderde station aan de Dorpsstraat 224. Waarom met de bouw nog niet is begonnen, is ons niet bekend en dit is ook niet van belang. Het doel was de situatie aan de Dorpsstraat te saneren en dat is inmiddels voltooid. ONDERWERP: Composteren G.F.T.-afval ANTWOORD: V.V.D. Via het streekgewest zijn wij ervan in kennis gesteld dat de P.v.d.A. fa. Van Gansewinkel tijdelijk G.F.T.-afval wil gaan compos teren in de vestiging te Zegge. In het licht van het streven naar beperking van de afvalberg vinden wij dat een goede zaak. Echter van belang in dit verband is het provinciaal afval- stoffenplan. Daarin is als uitgangspunt neergelegd dat in het als "cluster-west" aangeduid gebied slechts één of twee grote composteringsinrichtingen dienen te komen. Wel wordt ruimte geboden voor het opzetten van een proef. Aangezien het hier gaat om een activiteit waarop de Afval stoffenwet van toepassing is, heeft de initiatiefnemer een vergunning nodig van de provincie. De contacten daarover lopen reeds Wij zijn overigens de mening toegedaan dat voor het verkrijgen van die vereiste vergunning de voorgeschreven procedure door lopen dient te worden om ieders belangen te waarborgen.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 126