- 37 - HOOFDFUNCTIE 5. CULTUUR EN RECREATIE ONDERWERP: Realisering gebouw heemtuin ANTWOORD: P.v.d.A. Inderdaad zal een investering van f 160.000,voor een gebouw in de heemtuin moeilijk op te brengen zijn voor onze gemeente alleen. Niet in streekgewestelijk verband, maar wel in overleg met het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant zullen wij naar een mogelijkheid zoeken om een dergelijk gebouw te kunnen reali seren en exploiteren. ONDERWERP: Kosten personeel van derden van de heemtuin (550.01) ANTWOORD: S.D.P./V.L. Het bedrag van f 12.000,betreft de aan het Werkvoorzie ningsschap verschuldigde vergoeding (vast bedrag) voor een 5-tal W.S.W.-medewerkerswerkzaam op de heemtuin. HOOFDFUNCTIE 7. VOLKSGEZONDHEID ONDERWERP: Lokaties bodemverontreiniging ANTWOORD: P.v.d.A. Door de provincie werd de gemeente gewezen op een verandering in de wijze van financiering van gevallen van bodemsanering met ingang van 1990. Het is dus niet zo dat voor gevallen die na 1-1-1990 worden aangemeld geen financiële steun meer verkregen zal worden. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat die bijdragen dan lager zullen zijn. Het heeft naar onze mening voorts geen zin de provincie te overstelpen met een groot aantal nieuwe aanmeldingen. Uitvoe ring van de thans reeds in het programma bodemsanering opge nomen projecten ondervindt al forse vertraging vanwege het ontbreken van de nodige geldmiddelen. Toch meenden wij er goed aan te doen in ieder geval de loka ties aan te melden die in het provinciaal autowrakkenplan als sloopterrein staan aangeduid.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 125