- 35 - ONDERWERP: Stads- en dorpsvernieuwing ANTWOORD: V.V.D. Alle fracties hebben direct of indirect vragen gesteld m.b.t. C.D.A. de stads- en dorpsvernieuwing. In uw vergadering van 29 maart r.V.P. 1988 is het indicatief meerjarenprogramma stads- en dorps- S.D.P./V.L. vernieuwing gemeente Rucphen 1988-1992 vastgesteld. Zeker voor P.v.d.A. wat betreft de herinrichtingen van de diverse dorpskommen wordt dit programma nog steeds gevolgd. Hierin staat o.a. ver meld dat de herinrichting van de Dorpsstraat in de jaren 1990/1991 zal worden uitgevoerd. Zoals u in het investerings programma hebt kunnen zien is het onze bedoeling hiermede ook daadwerkelijk in 1990 te beginnen. In dit programma is opgenomen dat met de herinrichting van de O.L.Vrouwestraat te Zegge in 1991 met de voorbereiding, en in 1992 met de uitvoering zal worden begonnen. Wij streven ernaar deze werkzaamheden ook in de geplande jaren te doen uitvoeren. Het is onze bedoeling het indicatief meerjarenprogramma in 1990 bij te stellen. Ongetwijfeld zal dan ook de St.Antonius- straat in de planning worden opgenomen. Tot aan de daadwerkelijke herinrichting zal het noodzakelijk onderhoud aan de wegen blijven plaatsvinden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt er voor gezorgd dat de overlast tot een minimum beperkt blijft. In verband met de nieuwbouw van het bejaardenverzorgingstehuis te St .Willebrordde aanwezigheid van kerk, De Lanteern en bibliotheek op het gedeelte van de Dorpsstraat tussen Vijver straat en P.B.-singel, zal dit gedeelte van de Dorpsstraat anders worden heringericht dan het overige gedeelte van de straat. De herinrichting van dit gedeelte zal worden betrokken bij de ruimtelijke invulling rondom het verzorgingstehuis. ONDERWERP: Parkeren vrachtwagens ANTWOORD: P.v.d.A. Meerdere malen is via "Tekst en Uitleg" in het weekblad Het Journaal mededeling gedaan dat als nieuwe parkeerplaats voor vrachtwagens is aangewezen de parkeerplaats tegenover "De Molenberg" aan de SprundelsebaanOok in gesprekken met een afvaardiging van de chauffeursvereniging is hierop gewe zen. Desondanks moeten wij met u constateren dat slechts incidenteel gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Wanneer de situatie niet verbetert zullen wij ons beraden wat ons verder te doen staat ONDERWERP: Richtingaanwijzingsbordjes ANTWOORD: P.v.d.A. Inderdaad verkeren de richtingaanwijzingsbordjes vaak in een erbarmelijke staat. Ook het aantal bordjes neemt steeds toe.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 123