- 33 - overliet. Daardoor kwamen mensen in Schijf uit in plaats van in Achtmaal Volgens de A.N.W.B. zou daarin alleen verbetering gebracht kunnen worden door een nieuwe wegwijzer op de hoek Achtmaalse- baan/Nederheidsebaan Aangezien wij die mening delen is vervolgens meegewerkt aan de voorgestelde vervanging. ONDERWERP: Verkeerscirculatieplan ANTWOORD: V.V.D. De thans beschikbare rapporten met betrekking tot de omleiding van de A-58 en de verkeersstructuur na reconstructie van de Dorpsstraat bieden naar onze mening voldoende inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkeersstromen. Mocht echter aanvullend verkeersonderzoek nodig zijn dan zullen wij dat zeker uit laten voeren. ONDERWERP: Bewegwijzering industrieterrein/weren van vracht verkeer uit de kernen/aanpassen route naar het industrieterrein ANTWOORD: V.V.D. Ten behoeve van de bereikbaarheid van ons industrieterrein S.D.P./V.L. "De Nijverhei" hebben wij Rijkswaterstaat reeds in 1988 ver- P.v.d.A. zocht een nieuwe bewegwijzering aan te brengen. Daar een reactie van Rijkswaterstaat uitbleef hebben wij in juli en september van dit jaar verzocht zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven over deze kwestie. Wij hopen dat dit op korte termijn alsnog zal geschieden. Voor de goede orde wijzen wij er op dat de A.N.W.B. de route Bremstraat-Kaaistraat-Helakkerstraat voorzien heeft van beweg wijzering ten behoeve van het industrieterrein. De door Rijks waterstaat aan te brengen borden sluiten hier uiteraard op aan. Wij zijn van mening dat de bewegwijzering niet alleen een wezenlijke bijdrage levert aan het weren van het vrachtverkeer uit de kernen van onze gemeente maar er tevens voor zorgt dat het vrachtverkeer kiest voor een brede, veilige route van en naar het industrieterrein. ONDERWERP: Het instellen van een maximumsnelheid van 30 km per uur in bepaalde woonwijken ANTWOORD: P.v.d.A. Sinds 1 april 1983 bestaat de mogelijkheid om op bepaalde wegen of weggedeelten binnen de bebouwde kom een maximumsnel heid vast te stellen van 30 km per uur.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 121