- 32 - HOOFDFUNCTIE 1OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Vraag gesteld ONDERWERP: Snelheidsbeperkende maatregelen door ANTWOORD: V.V.D. De sluis in de Gebrande Hoefstraat voldoet aan de gestelde verwachtingen. Dit houdt echter niet in dat op alle in- en uitvalswegen van de bebouwde kommen onmiddellijk dergelijke maatregelen genomen gaan worden. Daar waar er behoefte- aan is zullen in overleg met de werkgroep Verkeer deze of andere ver keer s remmende maatregelen genomen kunnen worden. Het ligt voor de hand dat, wanneer deze maatregelen genomen gaan worden, dit bij voorkeur tegelijkertijd met een herinrichting of herstra- ting plaatsvindt. ONDERWERP: Gebruik containers door bedrijven ANTWOORD: S.D.P./V.L. Het is moeilijk bedrijven te verplichten om via een container hun vuil af te voeren. De bedrijven zijn wel verplicht hun vuil op een deugdelijke en verantwoorde manier af te voeren. In onze Nota afvalverwijdering in de gemeente Rucphen hebben wij voorgesteld het aantal colli dat aangeboden mag worden aan de gemeentelijke reinigingsdienst terug te brengen van 11 naar 6. Hierdoor zal het voornamelijk voor bedrijven moeilijker zijn hun afval aan te bieden bij het normale huisvuil. Hierop zal vanaf 1 januari a.s. een strenge controle worden uitge oefend Wij zullen er zoveel mogelijk op toezien dat het bedrijfsvuil via de geëigende kanalen wordt afgevoerd en niet via de weke lijkse ophaaldienst. HOOFDFUNCTIE 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ONDERWERP: Informatie over bewegwijzering ANTWOORD: S.D.P./V.L. De informatie over de bewegwijzering aan de Achtmaalsebaan/ P.v.d.A. Nederheidsebaan wordt genoemd als voorbeeld van hoe voorlich ting niet zou moeten. Er zouden onjuiste argumenten gebruikt zijn. Wij zijn het daar beslist niet mee eens. Vast staat namelijk dat het initiatief om tot vervanging van de bewuste wegwijzer te komen is uitgegaan van de A.N.W.B. en dat daar wel degelijk een schriftelijke klacht aan ten grondslag ligt. De aard van die klacht - waarvan wij inmiddels een copie in ons bezit hebben die kan worden ingezien - was dat beweg wijzering van de verbinding Achtmaal - Roosendaal te wensen

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 120