- 4 - meer worden gevraagd. De heer ERMENWij sluiten ons aan bij de woorden van de heer Marijnissen. In de toelichting van het voorstel staat vermeld dat geen andere firma's aan de gestelde eisen konden voldoen. De banen zijn indertijd bekleed door een ander bedrijf, ook afkomstig uit de gemeente Rucphen. Waarom zouden zij dit nu niet meer kunnen. De heer VAN MIERT: Wij vertrouwen erop dat deze zaak grondig is onderzocht en wij gaan ermee akkoord dat er maar één offerte is gevraagd Wethouder SCHIJVEN: De naam van de ondernemer had niet op het voor stel vermeld moeten worden. Er waren in het verleden inderdaad ondernemers in onze gemeente die deze werkzaamheden konden verrich ten. De betreffende ondernemer kon echter niet voldoen aan de eisen. Van enige serviceverlening bij reparaties was geen sprake. Vandaar dat wij nu nog steeds meer vertrouwen hebben in de onder nemer die nu offerte heeft gedaan. Wij zullen de werkelijke kosten 1© na de voltooiing van de werkzaamheden aan uw raad kenbaar maken. De heer ERMEN: Indien men op een goedkope manier voorzieningen wil treffen dient men meerdere offertes te vragen vanwege de onderlinge concurrentie. Eventuele tekortkomingen in het verleden zijn minder relevant. Dit zou betekenen dat een firma die ooit weieens een fout heeft gemaakt bij voorbaat voor de gemeente niet meer meetelt. Het blijft onjuist om maar één offerte te vragen. Wethouder SCHIJVEN: Ook andere firma's beschikken over de vereiste deskundigheid. Wij vinden serviceverlening echter ook erg belang rijk. Hierin is de firma, die in eerste instantie voor de bekleding heeft gezorgd, ernstig tekortgekomenVandaar ons huidige voorstel. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 15. Portofoons Voorstel inzake het beschikbaarstellen van een krediet van brandweer f 15.000,t.b.v. de aanschaf van portofoons voor de gemeentelijke brandweer De raad gaat akkoord met het voorstel. 16v Wijz. regeling Voorstel tot wijziging van de Regeling Streekgewest Westelijk Streekgewest Noord-Brabant De raad gaat akkoord met het voorstel. 17. A.P.V. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) De heer VAN DER MEIJS: Het betreft het al dan niet laten loslopen van honden in bosgebieden. De Natuurwerkgroep stelde een algemeen verbod voor voor natuurgebieden. Het C.D.A. was het hiermee in de commissievergadering niet eens. Onlangs is er nog iemand uit Rucphen ernstig gewond geraakt door een loplopende hond. Diverse wandelaren, fietsers e.d. durven niet meer in de bossen te komen. Bovendien heeft de politie, in bepaalde ge vallen, geen bevoegdheid om op te treden. De geldende bestemmings plannen staan slechts extensieve recreatie toe. De natuur moet hier voorrang hebben. Wij hebben echter ook begrip voor de hondenliefhebber en zijn huis dier. Wij stellen danook voor om in de bossen bepaalde gebieden aan

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 11