- 30 - ONDERWERP: Trendmatige verhoging tarieven (922.02) ANTWOORD: n y p Uitgangspunt is dat de tariefaanpassingen van rechten en PvdA. belastingen geleidelijk dienen te verlopen en dat deze tarie ven (inclusief sporttarieven) in beginsel jaarlijks dienen te worden aangepast. Mede gelet op de financiële positie op dit moment, de ui komsten van de "Meerjarenprognose gewone dienst 1990 199J en gezien het voorstel om de afvalstoffenheffing niet trendmatig maar met 13% te verhogen, is de trendmatige verhoging van de tarieven beperkt kunnen blijven tot de onroerend-goedbelastin gen en het rioolrecht. De overige tarieven zijn hierdoor niet verhoogd ONDERWERP: Vervangingsinvesteringen en andere samenstelling investeringsprogramma (922.02) ANTWOORD: V v D Zoals blijkt uit de meerjarenprognose (blz. 2) is van het p v d'.A. investeringsniveau van f 350.000,-- jaarlijks een bedrag van f 150.000,bestemd voor vervangingsinvesteringen en f 200.000,voor overige investeringen (nieuw beleid Voor vervangingsinvesteringen is derhalve jaarlijks een bedrag gereserveerd en deze investeringen zijn hiermee gewaarborgd. Door specifiek te reserveren voor vervangingsinvesteringen vindt er geen integrale afweging meer plaats, doch enkel een sectorale afweging. De allocatiefunctie keuzefunctie) van^ de gemeenteraad wordt hiermee aangetast. Thans kan de gemeen teraad alle investeringen nog tegen elkaar afwegen. Gelet op het bovenstaande zijn wij er voorstander van de hui dige samenstelling van het investeringsprogramma te handhaven. ONDERWERP: Structurele investeringsimpuls (922.05) ANTWOORD: Zoals bekend heeft het kabinet besloten voor zowel 1989 als 1990 structureel f 50 miljoen toe te voegen aan het gemeente fonds. Structureel wil zeggen dat de gelden blijvend toe gevoegd zijn aan het gemeentefonds. Het bovenstaande houdt in, dat er voor onze gemeente ook structurele middelen beschikbaar zijn. Deze middelen ad f 47.000,zijn bij besluit van de gemeenteraad van 28 maart 1989 gereserveerd voor de dekking van de kapitaallasten ver band houdende met dorpsvernieuwingsactiviteiten. Voor alle duidelijkheid structureel betekent niet dat er voor de jaren na 1990 automatisch gelden, bovenop de voor 1989 en 1990 beschikbaar gestelde middelen, toegevoegd zullen worden aan het gemeentefonds. Jaarlijks neemt het kabinet hierover een beslissing, mede gelet op de ontwikkeling van het finan cieringstekort

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 118