- 29 - ONDERWERP: Consequenties september-circulaire (921.00) ANTWOORD: p.v.d.A. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft op 19 septem ber 1989 een circulaire aan de gemeenten verzonden, waarin zij mede namens de Staatssecretaris van Financiën de gemeenten inlicht over de uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 1989 en 1990. Ten opzichte van de juni-circulaire hebben zich enkele wijzi gingen voorgedaan. Deze hebben tot gevolg dat de uitkering 1990 voor onze gemeente een stijging zal ondergaan. Tegenover deze stijging staan echter enkele fikse tegenvallers. De mee- en tegenvallers zullen nader worden belicht in de Voorjaarsnota 1990. ONDERWERP: Opvangen loon- en prijsstijgingen (921/922) ANTWOORD: r D A Algemene regel is, dat algemene loon- en prijsstijgingen volledig worden gecompenseerd door verhoging van de algemene uitkering. Periodieke verhogingen en eventuele bevorderingen worden niet gecompenseerd door de algemene uitkering. Hierdoor is het persoonsbudget in de meerjarenprognose jaarlijks ver hoogd met 1%. Deze hogere kosten komen ten laste van de alge mene middelen. ONDERWERP: Mee- en tegenvallers begroting 1989 (922.00) ANTWOORD: p-V.d.A. Op dit moment is er nog onvoldoende inzicht in de mee- en tegenvallers in de gemeentebegroting 1989. Zodra de benodigde gegevens verzameld zijn zal hiervan melding worden gedaan in de commissie Financiën. De verwachting is dat een eerste overzicht in de vergadering van de commissie Finan ciën van januari 1990 zal kunnen worden voorgelegd. ONDERWERP: Investeringsniveau (922.02) ANTWOORD: v v D In de "Meerjarenprognose gewone dienst, planperiode 1990-1993 sVp'/V L is als een van de algemene uitgangspunten geformuleerd, dat het niveau van de kapitaallasten voortvloeiende uit het jaar lijks vast te stellen investeringsplan voor de planperiode (1990 t/m 1993) bepaald is op f 350.000, (jaarlijks).

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 117