P.v.d.A. P.v.d.A. Pv.d.A. - 28 - ONDERWERP: Precario-rechten (920.00) ANTWOORD: Verwijzend naar ons antwoord van vorig jaar wijzen wij de invoering van precario-rechten af. ONDERWERP: Vijfjaarlijkse herziening onroerend-goedbelastin- gen (920.00) ANTWOORD: Op het raeerjareninvesteringsprogramma ontbreekt inderdaad een post voor de vijfjaarlijkse herziening van de onroerend-goed- belastingen. Het Rijk geeft de gemeenten evenwel een tegemoetkoming in de kosten die worden gemaakt in verband met de gedwongen overgang van de oppervlaktegrondslag naar de waardegrondslag Hiervoor stelt het kabinet f 15 miljoen beschikbaar. Over de wijze waarop dit bedrag over de oppervlaktegemeenten moet worden verdeeld, vindt momenteel studie plaats. Wij verwachten u hieromtrent meer financiële informatie te kunnen verschaffen in de loop van 1990. ONDERWERP: Hondenbelasting (920.02) ANTWOORD: De hondenbelasting draagt in onze gemeente thans het karakter van een zgn. verteringsbelasting en kan daardoor worden aan gemerkt als een bron van inkomsten voor de gemeente (fiscale heffing). Als de hondenbelasting zou worden afgeschaft betekent dit een inkomstenverlies voor de gemeente van f 100.000,-- hetgeen gecompenseerd dient te worden door b.v. een extra (eventueel fasegewijs) verhoging van de onroerend-goedbelastingen met 8% Ookde zgn. commissie Christiaanse is bij het overwegen van de hondenbelasting tot de conclusie gekomen dat deze belasting vooral moet worden gezien als bron van gemeentelijke inkom sten. De commissie heeft dan ook geconcludeerd om de honden belasting in de gemeentewet te handhaven. Opgemerkt kan nog worden dat er weer een aantal gemeenten (waaronder Etten-Leur) overweegt om hondenbelasting in te voeren. Gelet op hetgeen hiervoor is weergegeven staan wij op het standpunt om de hondenbelasting te laten voortbestaan.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 116