- 27 - ONDERWERP: Tijdige aanbieding jaarrekening gemeentelijk grondbedrijf (830.00) ANTWOORD: Zoals bekend was er een achterstand ontstaan in het samenstel len van de jaarrekeningen. In overleg met gedeputeerde staten van Noord-Brabant is een planningsschema met betrekking tot het samenstellen van de gemeenterekeningen 1987 en 1988 opge steld om deze achterstand in te halen en te kunnen blijven voldoen aan de voorwaarden van het begrotingstoezicht nieuwe stijl. Dit planningsschema heeft de instemming van de commis sie Financiën. ONDERWERP: Periodieke schatting eigendommen gemeentelijk grondbedrijf (830.00) ANTWOORD: De laatste periodieke schatting heeft plaatsgevonden in 1988 en zal worden verwerkt in de rekening 1988 van het gemeente lijk grondbedrijf. HOOFDFUNCTIE 9. FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ONDERWERP: Samenvoeging gemeentelijke heffingen (920.00) ANTWOORD: Wij voelen er niets voor om gemeentelijke heffingen samen te voegen en achten daartoe een onderzoek onnodig. Uw suggestie om de rioolbelasting af te schaffen en gelijk tijdig de onroerend-goedbelastingen te verhogen omdat bij laatstgenoemde belastingen enigszins rekening gehouden wordt met de inkomenspositie van de belastingplichtigen, wijzen wij elf In'onze gemeente wordt de opbrengst van de rioolrechten hoofd zakelijk gevormd door de heffing van een vast recht van de zakelijk gerechtigde van een eigendom (is meestal de eigenaar)Daarnaast wordt een recht geheven van de gebruiker van een eigendom, indien het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het eigendom wordt afgevoerd méér bedraagt dan 1000 m3 afvalwater. De opbrengst van het rioolrecht volledig op laten gaan in de opbrengst van de onroerend-goedbelastingen zal vanwege de zgn. relatieve limietbepaling betekenen dat er een verschui ving van belastingdruk plaatsvindt van de eigenaar naar de gebruiker, hetgeen, naar ik aanneem, zeker niet door u wordt beoogd. Bovendien zal met name naar de toekomst gezien de opbrengst van de rioolrechten aangewend moeten worden om de stijgende kosten van het rioolbeheer te kunnen dekken.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 115