- 26 - waarborgen zou bieden voor democratisch functioneren. Stich tingen kunnen echter zo worden geconstrueerd, dat ze zonder meer democratisch functioneren. Aan de andere kant functio neren verenigingen in de praktijk bepaald niet altijd democra tisch." Het zou in dit verband te ver voeren om ook alle verdere voor- en nadelen, welke in de brochure worden genoemd, ten tonele te voeren. Het moge echter duidelijk zijn, dat over de gewenste structuur zeer verschillend kan worden gedacht. Wij handhaven dan ook het standpunt, dat wij pas op wijziging in dezen zullen aandringen wanneer zulks gezien de regelgeving (b.v. als uitvloeisel van de Nota toezicht instellingen volks huisvesting) in de rede ligt, zulks met inachtneming van de overweging dat de W.S.R. dienaangaande autonoom is en alleen het bestuur van de W.S.R. bij machte is deze of te heffen. De leegstand van huurwoningen bedroeg op 19 oktober: 8 wonin gen over de gehele gemeente. Deze leegstand ligt aanzienlijk beneden de landelijke norm ad 2./ voor mutatie—leegstand ONDERWERP: Nadelige exploitatieresultaten "Den Berg II" en "De Branden II" (830.00) ANTWOORD: Het nadelig exploitatieresultaat van complex 37 "Den Berg II" te Schijf bedraagt volgens de exploitatie-opzet d.d. 21 novem ber 1988 f 89.435,24. Een van de voornaamste oorzaken is het feit dat een groot gedeelte van de grond reeds per 1 januari 1988 in eigendom was. Dit beïnvloedt in grote mate de rente kosten van het plan en heeft daardoor een grote invloed op de totale kosten van het plan. Een andere belangrijke oorzaak is ook het lage bouwtempo. Ook dit heeft een toenemende rentelast voor het plan tot gevolg. Het tekort van complex 40 "De Branden II" bedraagt volgens de laatste herziene exploitatie-opzet d.d. 24 oktober 1988 f 44.916,46. Hier zijn de hoge verwervingskosten van de grond een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van dit nadelig exploitatieresultaat. Een andere oorzaak is het aangelegde rioolstelsel in "De Branden II". Een rioolaansluiting onder vrij verval was vanwege het hoogteverschil niet mogelijk, waardoor een afzonderlijk onderbemalen rioolstelsel is aan gelegd, hetgeen per m1 rioolaanleg hogere kosten met zich mee brengt ONDERWERP: Herziening beheersverordening gemeentelijk grondbedrijf (830.00) ANTWOORD: P.v.d.A. Zodra daartoe gelegenheid bestaat, zal de beheersverordening van het gemeentelijk grondbedrijf worden herzien.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 114