- 25 - ONDERWERP: Ruimtelijke-ordeningsbeleid/toepassing art W.R.O. 19 P.v.d.A. ANTWOORD: De P v.d.A. verwijst aangaande haar visie op het gebied van de ruimtelijke ordening naar eerdere algemene beschouwingen. Ook wij volstaan op onze beurt met een verwijzing naar hetgeen wij vorig jaar bij de behandeling van de begroting 1989 hebben opgemerkt Hetgeen u aanhaalt aangaande de toepassing van art. 19 W.R.O. is op deze gemeente niet van toepassing. Sinds 1 januari hebben wij in 58 gevallen toepassing gegeven aan art. 19 W.R.O. Resultaat: - 54 goedkeuringen; - 1 x goedkeuring onthouden; - 2 x goedkeuring na Arob-bezwaar - 1 x goedkeuring onthouden; Arob-bezwaar in behandeling. Nimmer is het voorgenomen, dat een aanvraag aan ons werd geretourneerd wegens onvoldoende of onjuiste informatie. Aangezien de toepassing van art. 19 W.R.O. in deze gemeente steeds plaatsvindt conform de W.R.O. en de ter zake door het provinciaal bestuur gegeven richtlijnen, is er voor ons geen aanleiding wijziging te brengen in de huidige werkwijze of in het huidige beleid. P.v.d.A. ONDERWERP: Aanleunwoningen te Rucphen ANTWOORD: De situatie van dit moment is, dat er 10 woningen zijn toege wezen. Er staan nog enkele personen ingeschreven. Bij de toewijzing is er naar gestreefd de woningen alleen te doen toekomen aan de doelgroep. ONDERWERP: Stichtingsvorm W.S.R./leegstand huurwoningen C.D.A. ANTWOORD: Ook vorig jaar hebben wij - naar aanleiding van een vraag van het C.D.A. - aandacht besteed aan de stichtingsvorm van de W.S.R. Op grond van de toen genoemde argumenten hebben wij aangevoerd, dat wij ons niet waagden aan de stelling, dat de verenigingsvorm ten principale in de Rucphense situatie e voorkeur moet genieten. In de in april 1989 verschenen V.N.G.-brochure Toezicht op woningcorporaties" valt hierover onder meer het volgende te 10 Z0tl "Corporaties zijn privaatrechtelijke rechtspersonen met taken in het algemeen belang. De Woningwet geeft de keuze tussen de verenigings- of stichtingsvorm. De voorkeur inde wet wordt evenwel gegeven aan de verenigingsvorm, aangezien deze meer

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 113