- 24 - ONDERWERP: Verkoop woningen door de W.S.R. ANTWOORD: y \j D Zeer onlangs is deze zaak wederom aan de orde geweest. Wij S D.P./V.L. verwijzen u ter zake dan ook naar ons antwoord d.d. 29 septem- P.v.d.A. ber 1989 op vragen ex artikel 38 van het R.v.O. van de R.V.P. Wanneer het woningbezit van de W.S.R. 2750 woningen omvat, zullen wij hierop terugkomen. Aangaande de suggestie van de S.D.P./V.L. om de W.S.R. geen gemeentegarantie meer te verstrekken wanneer deze onwillig blijft ten aanzien van de verkoop van woningwetwoningen, merken wij op dat deze handelwijze een vorm van détournement de pouvoir is. ONDERWERP: Rucphense bossen/evenementen ANTWOORD: P v.d.A. Voor wat betreft evenementen in de Rucphense bossen is abso luut geen sprake van een zogenaamd hap-snap-beleidHet bestemmingsplan geeft duidelijk aan, welke activiteiten zonder meer zijn verboden en welke verboden zijn wanneer deze zodanig omvangrijk of bestendig zijn danwel binnen een zodanige begrenzing plaatsvinden, dat deze planologisch relevant zijn. Los hiervan staat de eis ingevolge de A.P.V., dat van een evenement melding moet worden gedaan bij de burgemeester en dat deze - in het belang van de openbare orde - eisen kan stellen. Een vergunning is volgens de A.P.V. niet vereist. Overigens gaat het niet aan, om in het kader van een zgn. vergunningverlening voor het één (de recreatie) of het ander (de natuur) te kiezen. Deze keuze is gemaakt bij de opstelling van het bestemmingsplan en het is in dat verband dat de keuzes zijn bepaald, die recht doen aan de vele uiteenlopende belan gen, welke binnen het bosgebied spelen. Ondanks de vele uiteenlopende belangen menen wijdat in de voorbije decennia heel wat is bereikt en dat de natuurwaarden van het gebied in die periode aanzienlijk zijn versterkt. Er is geen sprake meer van een min of meer vogelvrij gebied, waarin autoverkeer, activiteiten zoals para-springen, klan- destiene bouw en militaire oefeningen hoogtij vierden. Wij voeren een alleszins natuurvriendelijk beleid, ondanks het feit dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Té eenvoudig wordt door sommigen naar onze mening dikwijls aangenomen, dat er aangaande de natuur maar wat wordt aangerommeld, getuige ook de gebezigde uitdrukking "hap-snap-beleid

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 112